Александър Загоров

index

АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ
КОНФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"
Тел. 02/987 26 67
e-mail: zagorov@podkrepa.org
Главен експерт: Кирил Бинев
Технически сътрудник: Силвия Николова

Александър Загоров е роден на 22 април 1966 г. в гр. Стара Загора.
Образование:
Средно - Математическа гимназия "Гео Милев" в гр. Стара Загора.
Средно специално - в УПК по Икономика със специалност "Оператор-програмист на ЕИМ" (електронно-изчислителни машини).
Висше образование - Минно-геоложкия институт в гр. София като Магистър по разработка на полезни изкопаеми, специализация открит добив.
Магистър по инженерна безопасност в МГУ "Св. Иван Рилски".
Магистратура по специалността "Политически мениджмънт" към Философския факултет - катедра "Политология" на Софийския университет "Св.Климент Охридски.
Трудов стаж: Работил е за кратко в Пътни строежи, кариера Кирчево, рудник "Паисий" на Балканбас, рудник "Трояново-2", Марица-изток, а след завършване на висшето си образование през 1991 г. работи като завеждащ смяна в участък "Добив" на рудник Трояново -1, клон на "Мини Марица-изток" АД.
Членство в КТ "Подкрепа" от 1991 г. Последователно е ангажиран, след решения на съответния орган, като председател на синдикалната група, секретар на секция, председател на контролно-ревизионната комисия на миньорския отраслов синдикат към СРС гр. Стара Загора. След извънредната конференция на СМФ "Подкрепа" през 1995 г. е избран за председател на федерацията на миньорите на КТ "Подкрепа". Тази длъжност изпълнява до 10.02.2003 г., когато е избран за конфедерален секретар. На 10.02.2015 г., на IX-тия Конгрес е преизбран за конфедерален секретар.
Обхват на отговорностите: безопасността и здравето при работа, трудовата заетост и екологията, корпоративна социална отговорност, реиндустриализация, професионално образование и обучение, енергетика и климатични промени, стандартизация, социална политика и политики по труда.
Синдикална дейност: Работа в подкрепа на поделенията и структурите на нашия синдикат, подпомагане на организационното развитие, експертно присъствие в органи за социален и граждански диалог. Ангажименти, произтичащи като представител на КТ "Подкрепа" в органи за социален и граждански диалог :

Член на Икономически и социален съвет на Република България;
Член на Управителния съвет на НСУТ;
Член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност;
Член на Националния съвет по социално включване;
Член на Националния съвет по инспектиране на труда;
Член на Националния съвет за насърчаване на заетостта;
Член на Управителния съвет на НАПОО;
Член на Управителния съвет на Фонд "Условия на труд";
Участник в Обществен консултативен съвет към ДКЕВР;
Участник в работни групи за промяна на Законодателството и нормативната база;
Участник в национални органи за социален диалог по темите на БЗР, КСО, Трудова миграция, Демографски проблеми;
Участник в работни групи за обсъждане промени в законодателството, национални стратегически документи, наредби, планове за действия;
Член на Административния борд на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, намираща се в гр. Билбао;
Представител на Европейски комитет за съгласуване на интересите по безопасност и здраве при работа;
Български представител в Европейски синдикален комитет "Енергетика и климатични промени";
Член на наблюдаващи комитети по Оперативни програми със средства от Европейските фондове;
Член на Работна група 13 и Работна група 20 – органи за съгласуване на позицията на Република България в Европейските институции, съответно по темите "Социална политика и заетост" и "Околна среда";
Участие в Европейски съвет за консултации в областта на Безопасността и здравето при работа.

Не е членувал и не членува в политически партии.
Семейно положение: Женен
Хоби: Художествена фотография

Close