Програмни документи

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на ПОДКРЕПА

УСТАВ на КТ "ПОДКРЕПА"

СТРАТЕГИЯ И ПРОГРАМА НА КТ "ПОДКРЕПА" ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г., ПРИЕТА НА ДЕСЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС

РЕЗОЛЮЦИЯ 1: За социалния диалог и тристранното сътрудничество

РЕЗОЛЮЦИЯ 2: Политиката по заетост като двигател за растеж и иновации в квалификацията и преквалификацията

РЕЗОЛЮЦИЯ 3: Политика на доходите от работна заплата

РЕЗОЛЮЦИЯ 4: Социално осигуряване, социална защита и социално включване

РЕЗОЛЮЦИЯ 5: КТ "Подкрепа" и стратегическите приоритети на България в светлината на "Стратегия 2020"

РЕЗОЛЮЦИЯ 6: За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

РЕЗОЛЮЦИЯ 7: За регионалната политика

РЕЗОЛЮЦИЯ 8: За структурните фондове на Европейския съюз

РЕЗОЛЮЦИЯ 9: За равнопоставеност на жените и мъжете

РЕЗОЛЮЦИЯ 10: КТ "Подкрепа" и младите хора

РЕЗОЛЮЦИЯ 11: Учене през целия живот за постигане на качествени работни места

РЕЗОЛЮЦИЯ 12: Синдикално обучение

РЕЗОЛЮЦИЯ 13: За работното време

РЕЗОЛЮЦИЯ 14: За здравеопазването и здравната реформа

РЕЗОЛЮЦИЯ 15: За изграждане и утвърждаване на съвременен модел на здравословен начин на живот и работа чрез работнически спорт, отдих и социален туризъм

РЕШЕНИЯ на VIII-ия КОНГРЕС на КТ "ПОДКРЕПА"

Close