Стани член на КТ "Подкрепа"

ЗАЩО

- Справедливи доходи, които да ти осигурят достойно съществуване

- Еднакво отношение и равни възможности

- Добри условия на труд

- Безопасност и здраве на работното място

- Възможности за лично развитие

- Свобода за синдикализиране

- Право за колективно трудово договаряне

- Защита от дискриминация и принудителен труд

- Защита за използване на детски труд

- Правно признаване и достъп до законодателната система

- Защита от загуба на работата

- Защита от намаляване на дохода поради травма, майчинство и напреднала възраст

- КТ „Подкрепа” осигурява експертна помощ чрез предоставяне на информация, консултиране и обучения за основните човешки права на работното място

КАК

Изпратете заявка за членство тук:

Close