Author Archives: plamena

КТ “Подкрепа” успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „Информиране и консултиране – нови предизвикателства“/ “Information and consultation – new challenges”

КТ “Подкрепа” успешно приключи участието си в изпълнението на дейностите от партньорския проект „Информиране и консултиране – нови предизвикателства“/ “Information and consultation – new challenges”

Проектът е логическо продължение на проекта „Strengthening the involvement of workers’ representatives in Information and Consultation“/”Укрепване на участието”/, в който КТ „Подкрепа“ бе партньор на колегите от гръцкия ...

Изследване състоянието на работната среда и социалното сътрудничество в 10 идентифицирани икономически сфери и разработване на социален пакет

  Протокол Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Разяснения Ценово предложение - Образец № 14 УКАЗАНИЯ Техническо предложение - Образец № 13 Проект на договор Обяв ...

Изследване състоянието на работната среда и социалното сътрудничество в 10 идентифицирани икономически сфери и разработване на социален пакет – ОТТЕГЛЕНА ОБЯВА

  Ценово предложение - Образец № 14 УКАЗАНИЯ Техническо предложение - Образец № 13 Проект на договор Обява Образци ...

Обща информация ЗОП

Данни за кореспонденция с Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“ във връзка с възлаганите обществени поръчки: адрес: гр. София, 1000 ул. „Ангел Кънчев” № 2 телефон: 02 987 42 63, факс: 02 987 05 57 електронна пощ ...

КТ „Подкрепа“ и ОПРЧР подписаха проект за повишаване адаптивността на предприятията и работниците към променящите се икономически условия

Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова и президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов подписаха ...

Съюзът за стопанска инициатива стартира проект  „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“

Съюзът за стопанска инициатива стартира проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“

На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъз ...

КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на проект „ХОРИЗОНТИ 4”

КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на проект „ХОРИЗОНТИ 4”

На 11 март 2019 г. КТ „Подкрепа“ подписа договор с Агенция по заетостта за реализацията на проект „ХОРИЗОНТИ 4” по Националния план за действие по заетостта през 2019 г.  Проектът предвижда повишаване на конкурентоспосо ...

Close