Кодекс на труда

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

2.1. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НЕДОПУСКАНЕ НА РАБОТА – чл.213 КТ Уредени са две хипотези на този вид обезщетение: недопускане при нововъзникнало трудово правоотношенияe /„първоначално”/. Изразява се в недопускане от страна ...

ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

Закрилата при уволнение е регламентирана в чл.333 от Кодекса на труда. Това е т.нар. „предварителна закрила”, защото се дава преди извършване на самото прекратяване на трудовото правоотношение. Предварителното разреше ...

Трудови договори

ТРУДОВ ДОГОВОР Според изискванията на Кодекса на труда /чл.62, ал.1/ трудовият договор се сключва между работника и работодателя преди постъпването на работа, като задължително е в  писмена форма. Минималните зако ...

Close