Програми и проекти

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за предприемачество“

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за предприемачество“

Стартира изпълнението на проект „Подкрепа за предприемачество“, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.023-0094-С01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Евр ...

На 25 май 2018 г. президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов откри двудневната международна среща по проект „Повишаване капацитета на представителите на работниците в процедурите за информиране и консултиране“ /VP/2017/008/0055/

На 25 май 2018 г. президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов откри двудневната международна среща по проект „Повишаване капацитета на представителите на работниците в процедурите за информиране и консултиране“ /VP/2017/008/0055/

На 25 май 2018 г. президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов откри двудневната международна среща по проект „Повишаване капацитета на представителите на работниците в процедурите за информиране и консултиране“ /VP/2017 ...

Проект на КТ “Подкрепа” за създаване на активни механизми за контрол и мониторинг на правата на командированите работници в ЕС чрез сътрудничество, обмен на знания и базирани на доказателства подход на социалните партньори, националните инспекции по труда и европейските агенции

Конфедерация на труда „ПОДКРЕПА“, в ролята си на Бенефициент, в партньорство със социални партньори и изследователски институти от Кралство Дания, Република Кипър, Република Латвия, Република Румъния, Република Чехия, Ре ...

Подкрепа за достоен труд

Мащабна национална кампания на КТ „Подкрепа“ с включени дейности за изслеване равнищата на колективно трудово договаряне, подпомагане на нуждаещите се лица чрез национална мрежа от информационни консултантски бюра, диста ...

ОСЕМ

ОСЕМ

„ОСЕМ – Обединени социалноосигурителни европейски мрежи“ (BG051PO001-7.0.07-0255-C0001)   Проектът надгражда усилията на КТ „Подкрепа“ и германския Консултативен център за мобилни европейски работници „Arbеit und Lebe ...

ПИЕР

ПИЕР

„ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“ (ESF-1113-01-07005)   Проектът даде възможност на младежи до 29-годишна възраст, които са завършили висшето си образование, да стартират своето професионално р ...

Номади

Номади

„НОМАДИ – Национални обединени мрежи за адаптация и достойна интеграция“ (BG EIF 2013/01-06.02)   Проектът обединява усилията на КТ „Подкрепа“ с британската Консултативна мрежа „Law Centres London“ и широк кръг от заи ...

Close