ЕИСК – Група на работниците

ЕИСК – Група на работниците

ЕИСК – Група на работниците

EESC_logo

На проведената на 14 декември Пленарната сесия ЕИСК одобри Становище относно преразглеждането на Директивата за командироването на работниците.

Понастоящем в Европейския съюз около 2 милиона работници биват наемани от работодател от една държава-членка и изпращани да работят в друга. Условията, при които тези "командировани работници" работят, са регламентирани в Директива на ЕС от 1996 г. Двадесет години по-късно, Европейската комисия реши да преразгледа тази Директива и да направи преглед на пакета от условия за наемане на тези работници.

Настоящото становище на ЕИСК бе прието след задълбочено обсъждане, в което бяха изказани най-разнородни мнения. Беше представено и контра-становище, обединяващо противоположните позиции и мнения. Становището на ЕИСК бе прието с мнозинство от 180 гласа „за“, 84 „против“ и 30 въздържали се. Това стана благодарение на положените огромни усилия от страна на членовете на Групата на работниците, също така и в резултат на доброто сътрудничество с членовете на останалите групи по инетреси. По време на дебатите и последвалото гласуване някои от членовете на групата на работодателите също изиграха ключова роля в подкрепа на становището.

Становището потвърждава принципа на равно заплащане за равен труд като основно социално право и крайъгълен камък на европейската правна рамка, която трябва да бъде защитена и правилно прилагана.

Освен това ЕИСК приветства факта, че Комисията предлага да се регламентира максималният срок на продължителност за командироване. Въпреки това, ЕИСК препоръчва този срок за командироване да бъде ограничен до 6 месеца - вместо 24 месеца, каквото е предложението на Комисията и което е по-близо до реалните условия на бизнес.

ЕИСК счита, че колективните трудови договори трябва да бъдат еталон за нивото на трудовите възнаграждения. ЕИСК подчертава, че ролята на социалните партньори не се спазва и се изказва учудването си, че Европейската комисия не е провела необходимите консултации с тях, както изисква Член 154 (2) от ДСФЕС.

Освен че Директивата ще се прилага като подходящ инструмент за защита на командированите работници, становището на ЕИСК призовава тя да бъде допълнена с разширяване на нейното правно основание, с включване на разпоредби относно социалната политика.Становището също подчертава, че Директивата установява минимални стандарти, а не максимални.

Приетото становище не бе подкрепено от някои членове на групата на работодателите, които, внесоха контра-предложение. Но то бе отхвърлено с значително мнозинство (175“против“ срещу 94 „за“ и 23 въздържали се).

Close