На 18 декември отбелязваме Международния ден на мигрантите

На 18 декември отбелязваме Международния ден на мигрантите

На 18 декември отбелязваме Международния ден на мигрантите

sn

Международният ден на мигрантите се отбелязва ежегодно на 18 декември. Датата на събитието има символично значение – именно на този ден през 90-та година Общото събрание на ООН приема Международна конвенция 158  за защита на правата на всички работници-мигранти и на членовете на техните семейства. Растящият брой на мигрантите в световен мащаб става причина за приемането на тази Конвенцията. Денят се отбелязва чрез разпространението на информация за човешките права и свободи, които мигрантите по света имат

По този повод и с цел повишаване на обществената осведоменост по въпросите на недекларираните мигранти ЕКП съвместно с PICUM платформата за международно сътрудничество ще публикува специална брошура, с чийто текст може да се запознаете на:   https://drive.google.com/file/d/1dnx4LFNlfRLCTphpJCVcwqX29HlsG50B/view?usp=sharing

В брошурата, ЕКП  още веднъж подчертава, че всички работници имат права, включително и нелегални работници мигранти. Синдикатите на всички равнища трябва да играят решителна роля в прилагането на тези права. Защитата на правата на работниците без документи е от решаващо значение както за зачитане на техните човешки права, така и за гарантиране, че основните трудови права ще се прилагат за всички.

ЕКП и нейните членове застават в челните редици на фронтовата линия, защитавайки равенството за всички работници, борбата срещу расизма и ксенофобията и подпомагането на работниците мигранти, работещи заедно с неправителствените организации, включително и платформата PICUM.

Законите само гарантират трудовите права на недекларираните работници мигранти и са от съществено значение за премахването на несправедливо отношение и експлоатация, но те не са достатъчни. Необходими са спешни мерки за практическо приложение  и достъп до тези права на национално и местно равнище!

Защото работникът винаги полага труд, независимо дали е законно или незаконно нает  и синдикалните организации трябва да  гарантират законност и равнопоставеност  за всички !

Close