БРАНШОВ КТД В МЕТАЛУРГИЯТА - 2013 год.

БРАНШОВ КТД В МЕТАЛУРГИЯТА – 2013 год.

БКТД в Металургията е подписан на 03 април 2013 год. Влиза в сила от 04 ноември 2012 г.,със срок на действие 2 години. В Преходните и заключителни разпоредби-&2, на същият БКТД е договорено: С изключение на Чл.22,Чл.27 и Чл.32,както и всички предвидени в настоящият договор обезщетения,които влизат в сила от датата на подписването на БКТД Металургия-03 април 2013г.

Close