БРАНШОВ КТД В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ - 2011год.

БРАНШОВ КТД В ПИВОВАРНИЯ БРАНШ – 2011год.

БКТД в Пивоварния бранш влиза в сила от 20 май 2011 г., със срок на действие 2 години. Със заповед РД01-8361/16.11.2011г.на Министъра на МТСП г.н Тотю Младенов нарежда, разпростиране прилагането на БКТД за работещите в Пивоварния бранш във всички предприятия в икономически дейности "Производство на пиво" и "Производство на малц" до изтичане срока на същият БКТД.Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Close