КТ "ПОДКРЕПА" и Колективното трудово договаряне

КТ “ПОДКРЕПА” и Колективното трудово договаряне

Безспорен е фактът, че колективните трудови преговори и колективното трудово договаряне са основна присъща дейност на синдикалните структури на КТ "Подкрепа". Сключването на КТД е функционална цел на организираните в синдикати работници и служители, около която се обединяват почти всички задачи и дейности на синдикалните структури. КТД е може би най-важният инструмент, наред с ефективната стачка, за защита правата и интересите на синдикалните членове. Усилията на всички структури на КТ "Подкрепа" през изминалите години са насочени към повишаване ефективността на колективното трудово договаряне, към разширяване на въпросите, които се договарят в хода на колективните трудови преговори, към постигане на по-добри и по-качествени КТД-та. Същевременно, Конфедерацията винаги се е стремяла да създава условия за по-добри правила, по-добри условия и възможности за своите структури да участват в процеса на колективно трудово договаряне, свидетелство за което са нейните програмни документи (вкл. и по повод изграждането на информационни системи от V-ия редовен Конгрес (2007 г.), както и дългогодишното функциониране на самостоятелен специфичен ресор (конфедерален отдел) в структурата на Конфедерацията.

Close