Основни приоритети на МКП за 2016 г.

Основни приоритети на МКП за 2016 г.

Основни приоритети на МКП за 2016 г.

ITUC logo

 

През 2015 г. всички станахме свидетели на историческите и глобални решения относно целите за устойчиво развитие на ООН и Споразумението относно климата, подписано в Париж. Всичко това определя пътя на един свят с нулеви въглеродни емисии / с нулева-бедност, но подобни амбициозни задачи биха могли да бъдат постигнати, само ако всяка държава има свой план за:

 • Пълна заетост и достойни условия на труд - ключов двигател за развитие и приобщаващ растеж, носещ универсална социална защита, минимално равнище на работната заплата, зачитане правата на работещите, колективно договаряне и равнопоставеност на жените;
 • Индустриална трансформация/реформа и плавен преход към по-ниски въглеродни емисии и енергия, добита от възобновяеми източници.

МКП (Международната Конфедерация на профсъюзите) се обръща към своите членове с призив за иницииране на социален диалог с националните правителства и работодателските организации с цел съставяне на план, съдържащ мерки за преход към:

- декарбонизация;

- работни места, които намаляват неравенството сред трудещите се;

- справяне с високото равнище на безработицата, непълната и недостатъчна заетост;

- инвестиции в работни места, насочени към зелена инфраструктура и щадяща икономика;

- подкрепа на уязвимите групи работещи и общности.

 

Колкото повече се постигне по отношение на тристранния или многостранния диалог и планиране, толкова по-бързо ще може да се достигне крайната цел за едно трудово бъдеще с пълна заетост, достоен труд и устойчивост.

2016 година стартира с доклад, представен от международната конфедерация Oxfam, в който е посочено, че 1% от населението притежава толкова голяма финансов ресурс и богатство, колкото останалите 99%. Докладът на МКП, наименуван "Скандал", разкрива скритата работна ръка, към която могат да бъдат причиследно около 94% от работещите. Те от своя страна носят печалба за 50 от най-големите компании в света, но въпреки това не може да бъде направена каквато и да била връзка между тях и съответната компания. Те предимно живеят бедно, получавайки понякога заплата дори по-ниска от минималната, с несигурни условия на труд, занимават се с работа, която често е опасна. Дори независимата организация за защита на човешките права Amnesty International описа покварата на добивна верига за доставки от Конго, в която е често срещана практиката за полагане на детски и принудителен труд. Всичко това обрисува един икономически модел, в който неравенството се е превърнало в характеристика - един свят, който се налага да бъде променен.

С подобрение в застой, безработицата все още се намира в исторически високи равнища, докато същевременно кризата с бежанците е по-сериозна дори от тази по време на Втората световна война. Всичко това се дължи на конфликт и икономическо отчаяние и по тази причина ние се нуждаем от тотална промяна в системата, ако искаме да реализираме социално справедлив и екологично устойчив свят.

Членове първи и втори от далновидната Декларацията на МОТ от Филаделфия (1944 г.) излага естеството и характеристиките на един справедлив трудов свят:

 • Свободата на изразяване и сдружаване са от съществено значение за устойчивия прогрес;
 • Бедността на едно място, представлява опасност за просперитета на всички останали;
 • Траен мир може да се постигне само ако се основава на социална справедливост;
 • Всички национални и международни политики трябва да бъдат прилагани, оценявани и да се насърчават, ако са насочени към постигане на социална справедливост.

Всичко това формира стабилна основа, на която може да се базира изграждането и борбата за постигане на ново бъдеще.

Основните приоритети на МКП са посветени на полагане на новите основи за бъдещето – такова, каквото го искаме:

 • Премахване на робството;
 • „Укротяване” корпоративна власт в снабдителните вериги;
 • Справедливост и справяне с климатичните промени;
 • Осигуряване на равенство между половете и права за жените;
 • Уважаване правата за всички, включително младите хора, мигрантите и бежанците;
 • Организация за изграждане властта на работещите: сигурна и официална работа, премахване на сивата икономика, универсална социална защита, заплащане, позволяващо поне едни минимални условия на живот, колективно договаряне и безопасен труд.

Има някои основни акции на МОТ през 2016 г., по време на които МКП ще положи сериозни усилия да реализира амбициите си:

 • Предстоящо през март 2016 г. заседание на управителния орган на МОТ, където трябва да вземат решение относно преразглеждането на Тристранната Декларация на МОТ относно принципите за мултинационалните предприятия и социалната политика, както и проследяващите ги механизми;
 • Конференция на МОТ през 2016 г. и обща дискусия относно достойните условия на труд и глобалните снабдителни вериги;
 • През 2016 г. - оценка на въздействието на Декларацията на МОТ относно социалната справедливост за справедливата глобализация.

Набелязани са още някои ключови събития от календара на ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), които са от съществено значение за всички работещи хора по отношение на целта за постигане на положителна промяна на икономическата и социална политика:

 • Консултации във връзка със стандартна надлежна проверка на мултинационалните предприятия;
 • Форумът на ОИСР и срещата на министрите в началото на юни;
 • Форумът за дигитална икономика и отнасящата се до него министерска среща в края на юни.

Освен това, на своето заседание в Китай Г20 ще се занимае с Целите за устойчиво развитие и климата. Неравенство, работни места, заплати, социална защита и снабдителни вериги – това са все теми, които са включени в дневния ред на министерската среща в края на юни, както и в този на срещата на върха, планувана за септември.

Има и много други важни форуми, на които МКП също ще се постарае да осигури чрез своя бюлетин глобален отпечатък от техните събития от следващите седмици, както и да окаже влияние в положителна насока.

Генералният директор на МОТ Гай Райдър, настоява за активно участие в дискусиите на равнище държава, озаглавени - "Centenary Conversations" („Стогодишни разговори”) - във връзка с бъдещето на труда. Той предлага следните четири тематични области:

 • Труд и общество;
 • Достойни работни места за всички;
 • Организация на труда и производството;
 • Управление на труда.

Това е възможност да се проведе кампания с правителствата да установят такъв социален диалог, който да идентифицира и да се справи с достойните работни дефицити и да се разработи план за постигане на достойни условия на труд, реализиращ Целите за устойчиво развитие, заедно с един постепенен преход към премахване употребата на изкопаеми горива. Също така се открива възможност от правителствата и работодателите да се изиска зачитане на правата на работещите и ролята на синдикатите. Вероятно ще има и хора, които ще се опитат да насочат този дебат само в рамките на дискусията за технологиите, изключвайки въпросите за политиката и целите. Технологията и нейният напредък сами по себе си не ще определят бъдещето на труда – тук трябва да се разясни как употребата на напредналите технологии да гарантира справедливо и устойчиво развитие на труда със справедливо разпределение на генерираните приходи.

Целта на участието в дискусиите, озаглавени - "Centenary Conversations", на МОТ е също така да се реализира идеята за свят с нулеви въглеродни емисии / нулева бедност, която да гарантира пълна заетост, сигурни и устойчиви работни места, минимални работни заплати - адекватен доход, колективно договаряне и безопасен труд с универсални права и социална закрила.

Това е посоката, в която дебатът относно бъдещето на труда трябва да поеме!

 

 

Close