На 28-ми май в Женева бе открита 103-тата Международна конференция по труда на МОТ. Работата на Конференцията ще продължи до 12 юни 2014 г.

На 28-ми май в Женева бе открита 103-тата Международна конференция по труда на МОТ. Работата на Конференцията ще продължи до 12 юни 2014 г.

Конференцията ще протече под мотото "Качествените работни места за Достоен труд - решаващ фактор за бъдещето ни развитие !"

Упълномощени представители на работниците, работодателите и правителствата, членове на национални делегации от 185-те страни-членки на МОТ ще обсъдят широк кръг от въпроси:

- Трудовата мобилност и миграция, явления придобиващи все по-сериозен мащаб, с все по-сложни модели на проявление, чиито потенциал трябва да се управлява правилно, за да допринесе за растеж и развитие.

- Стратегиите за повишаване на заетостта - в момента безработицата достигна рекордни равнища и тя продължава да нараства, въпреки плахото възстановяване на икономическия растеж. Следователно създаването на нови работни места трябва да бъде в центъра на дейността и инициативите на МОТ.

- Стратегиите за борба с безработицата, част от които са мерките за справяне с нелегалната икономика. Ключово послание в дискусиите ще бъде осъществяването на прехода от неформална към формална икономика.

- Приложението на Конвенция 29 на МОТ за забрана на принудителния труд, който понастоящем е една тревожна реалност, която поставя в тежко и неравностойно положение повече от 21 милиона души по света.

В своето обръщение при откриването на Конференцията, Председателят на групата на работниците г-н Люк Кортебек отправи своите поздравления към участниците, към Председателстващия - г-н Даниел Фунес де Риоха и изказа своите съболезнования по повод на скорошната трагедия с турските миньори.

В своята реч г-н Люк Кортебек засегна основните и наболели проблеми на работещите хора по света:

- На първо място той обърна внимание на сериозността на феномените "принудителен труд" и на "незаконна заетост". Справянето с този проблем може да се осъществи единствено чрез прилагане на вече съществуващите стандарти на МОТ относно принудителния труд.
- Второ, бе подчертано непрекъснатото влошаване на качеството на заетостта в световен мащаб, пряк резултат от повишаването на несигурността на работните места, ниските заплати, мерките за строги икономии. Изводът е, че всички тези негативни явления водят до увеличаване на неравенствата и имат негативен ефект върху заетостта. Реалността изисква изпълнението на социални и икономически политики, насочени в подкрепа на устойчивата заетост и намаляване на неравенствата.
- Трето, по отношение на проблемите в развиващите се страни, той подчерта, че повече внимание трябва да се обърне на структурните реформи в легалната икономика. Това трябва да бъде постигнато посредством провеждане на нови индустриални и секторни политики.

Г-н Кортебек подчерта също одобрението си към инициативата за провеждане на широка дискусия по повод прехода към формална икономика. Той посочи, че по-голямата част от заетите в неформалната икономика не правят това по свой собствен избор, а защото липсват свободни работни места. Тези хора остават изключени от пазара на труда и са лишени от правото си да ползват своите основни трудови и социални права.
Пожелавайки успешна и ползотворна работа на националните делегации, той подкрепи приемането на Препоръка на МОТ, която да установи разбираеми, практически насоки за узаконяване на неформалната икономика.

Close