Новата обща селскостопанска политика се нуждае от изискване за спазване на социалните условия. Да сложим край на експлоатацията и да повишим стандартите на труд в европейското земеделие

Новата обща селскостопанска политика се нуждае от изискване за спазване на социалните условия. Да сложим край на експлоатацията и да повишим стандартите на труд в европейското земеделие

Новата обща селскостопанска политика се нуждае от изискване за спазване на социалните условия. Да сложим край на експлоатацията и да повишим стандартите на труд в европейското земеделие

unnamed (1)

 

Най-малко десет милиона души са заетите в европейското земеделие, това са главно сезонни работници, хора на еднодневни трудови договори или работещи на други, несигурни форми на заетост.

Въпреки че европейските институции и националните правителства в началото на пандемията ги определиха като „изключително важни“,  повечето от тези работници се борят ежедневно за своето оцеляване и са лишени от своите човешки и трудови права.  Лошите условия на труд, ниските заплати, продължителното работно време, високият дял на недеклариран труд и недостойните жилища са само част от ежедневните трудности, с които се сблъскват работещите във фермите в Европа. Тези работници често стават жертва на  експлоатация, достигаща практики и форми на съвременно робство.

Тяхното тежко положение остава до голяма степен невидимо,  а земеделските работници, независимо дали  са граждани на ЕС или са мигранти или бежанци, дали работят в Северна, Южна, Западна или Източна Европа – всички са обединени и настояват за своите права, за социална справедливост и за достойна заетост. Изумително е, че работниците никога не са участвали във формирането на Общата селскостопанска политика (ОСП) – а това е водещата политика на ЕС, която в момента управлява около една трета от бюджета на съюза (дори е достигала до 73% от него). Парадоксално – сега субсидиите по ОСП основно и основателно зависят от спазването на екологичните стандарти, на тези за обществено здраве и за хуманно отношение към животните, то спазване на правата на човека и на трудовите права нямат абсолютно никаква роля при разпределението на директните плащания. Ето защо, не е изненадващо ОСП досега да не е успяла да подобри условията на труд на земеделските работници.

Същевременно, пред нас има конкретно и лесно приложимо решение. Европейският парламент прие своята ясна позиция и посочи условие: преките плащания по ОСП трябва да зависят от спазването на приложимите изисквания към условията на труд и заетост, съгласно съответните колективни трудови договори, националното законодателство и законодателството на ЕС, както и конвенциите на МОТ.

Това условие ще е валидно за много от заетите в земеделието – то ще обхване декларираната заетост, равното третиране, заплащането, работното време, здравето и безопасността, равенството между половете, социалното осигуряване и справедливите условия за всички работници, заети в селското стопанство, включително мобилните и мигрантите. Това обаче е само първа стъпка в правилната посока.

Преговорите между институциите на ЕС по новата ОСП продължават и в момента и сега е много важно социалната обусловеност да стане част от окончателното споразумение между Европейска комисия, Европейски парламент и Съвета. Затова позицията на Европейския парламент трябва да бъде потвърдена. Защото това не е само етичен казус – за нас това е единственият начин да се избегне социалният дъмпинг, т.е. като се гарантира, че ОСП ще бъде в състояние да защити всички онези земеделски собственици, които зачитат правата на работниците си, но страдат несправедливо от конкуренцията от свои колеги, които не го правят. По този начин - със социална обусловеност, тази част от ЕС бюджета, финансиран от данъкоплатците от ЕС, най-накрая ще допринася ефективно за подобряване на условията на труд и живот в един от най-предизвикателните и несигурни сектори на икономиката на ЕС.

Пандемията КОВИД-19 предоставя на ЕС уникална възможност – да преустрои и да постави на съвършено нови основи селското стопанство на Европа и да го направи наистина устойчиво и социално справедливо. И ОСП трябва да допринесе за постигането на тази цел, за достигането на амбициозните ни екологични цели, като същевременно постигне необходимото уважение към селското стопанство и към правата на работещите в него – а това не е и не може да се счита за бюрокрация.

Ние, долуподписаните, призоваваме вашето чувство за отговорност като законодатели и като европейски граждани. Селскостопанските работници издържат на изгаряне от топлина и на измръзване от студ, на наранявания, болки и заплахи, те оцеляват само с по няколко часа сън и се хранят оскъдно, живеят в бараки или контейнери, но демонстрират поразителна отдаденост на работата си. Благодарение на тях дори в тази глобална пандемия, на нашите маси има храна.

Сега земеделските работници очакват ясен отговор от ЕС.

Национална Федерация "Земеделие и горско стопанство" към КТ "Подкрепа" се присъединява към призива на Европейския синдикат на работещите в земеделието, храните и туризма до всички министри и евродепутати:

Социалната справедливост и честността трябва да надделеят: новата ОСП се нуждае от изискване за спазване на социалните условия!

Close