„Подкрепа“ за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия

„Подкрепа“ за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия

 • За проекта

  Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-1.051-0007-C01

  Период на изпълнение: 03.02.2020 - 03.07.2022

  Бюджетна линия: BG05M9OP001-1.051 „СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ“

  Финансираща институция/програма: Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020)

  Общ бюджет: 2 332 010.02 лв., от които 349 801,51 лв. национално финансиране и 1 982 298,51 лв. европейски средства

  Роля на КТ „Подкрепа“ в проекта: Бенефициент

  Партньори по проекта: АИКБ

  Асоцииран партньор: ИА „ГИТ“

  Цели: Основната цел на проекта е да подкрепи утвърждаването на стандарти за социално сътрудничество и разгръщането на тяхна база на всестранни „Зелени“ модели, насочени към повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия, чрез въвеждането на нови системи, практики и инструменти за управление на човешките ресурси и за подобряване условията на труд.

  Целеви групи: заети лица и работодатели

  Основни дейности:

  1. Провеждане на Встъпителна конференция;
  2. Изследване състоянието на работната среда и социалното сътрудничество в 10 идентифицирани икономически сфери;
  3. Изготвяне на доклади с анализ и констатации за средата и сътрудничеството в 10-те идентифицирани икономически сфери;
  4. Изследване въздействието на индустриалните промени върху пазара на труда и заетите лица в България;
  5. Разработване на общи правила за стандарти за социално сътрудничество в идентифицираните 10 икономически сфери;
  6. Разработване на иновативни инструменти за прилагане на правилата за стандарти за социално сътрудничество;
  7. Разработване на модел за интегриран Социален анализ и интегриран Социален диалог;
  8. Разработване на 10 „зелени“ модела за работата среда /в т.ч. организация на труда/ и социалното сътрудничество /в т.ч. анализ и диалог/;
  9. Разработване на 2 пътни карти за привеждане в съответствие със „зелените“ модели за работната среда и социалното сътрудничество;
  10. Разработване на обучителни материали за провеждане на обучения на заети лица и работодатели, презентационни материали за провеждане на 24 броя 1-дневни конференции и работни материали за провеждането на 100 броя кръгли маси;
  11. Обезпечаване брандирането, печата, размножаването и подвързването на учебни и презентационни материали за минимум 2000 заети лица;
  12. Организиране и провеждане на 1 бр. двудневен Курс за обучение на обучители (заети лица);
  13. Идентифициране на 100 пилотни предприятия в 10 икономически сфери;
  14. Идентифициране на 200 заети лица и 40 работодатели за интегриране на иновативните модели и инструменти в Пилотната фаза;
  15. Провеждане на 24 бр. двудневни Регионални обучения в страната и 100 бр. еднодневни Обучения на работното място в идентифицираните 100 предприятия;
  16. Провеждане на 10 еднодневни Кръгли маси на терен;
  17. Предварителна оценка на въздействието върху целевите групи и приложимостта на разработените иновативни инструменти с формулиране на изводи и препоръки за подобряване на пилотните методи;
  18. Преглед и подобряване на интегрираните инструменти съгласно резултатите от предварителната оценка;
  19. Провеждане на Междинна конференция за представяне напредъка на проекта;
  20. Въвеждане на иновативни „зелени“ модели за подобряване на работната среда и социалното сътрудничество в 100 предприятия;
  21. Въвеждане на иновативни инструменти и интегриран Социален анализ и интегриран Социален диалог в 100 предприятия;
  22. Окончателна оценка на въздействието от разработените иновативни инструменти върху целевите групи;
  23. Провеждане на Заключителна конференция за представяне резултатите по проекта.

  лога
  Проект „Подкрепа“ за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“, ДБФ № BG05M9OP001-1.051-0007-C01. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Новини
 • Контакти
  Иоанис Партениотис – Вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и Ръководител на проекта
  София 1000, ул. Ангел Кънчев 2
  02 987 42 63
  vicepresident@podkrepa.org

Close