Предложение относно осигуряване на средства за допълнително възнаграждение на служители на Националния осигурителен институт

Предложение относно осигуряване на средства за допълнително възнаграждение на служители на Националния осигурителен институт

Предложение относно осигуряване на средства за допълнително възнаграждение на служители на Националния осигурителен институт

podkrepa logo

ДО
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НОИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДИМИТЪР МАНОЛОВ - заместник-председател на НС на НОИ
АСЯ ГОНЕВА - член на НС на НОИ

     ОТНОСНО: Осигуряване на средства за допълнително възнаграждение на служители на Националния осигурителен институт

     УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ,

   В условия не усложнена епдемиологична обстановка по повод ускореното разпространeние на вирус COVID-19 (коронавирус) в страната, администрацията на Националния осигурителен институт продължава да работи, като полага  максимални усилия да осигури обслужването на клиентите и гражданите на института едновременно по максимално ефективен начин. Ръководството на института е предприело редица мерки за ограничаване на социалните контакти и предотвратяване на струпването на хора, т.ч. установяване на специален режим на пропускане на граждани в приемните на НОИ, пренасочване на клиенти към електронните форми на контакт с администрацията, стриктно прилагане на мерките за дезинфекция на работните помещения и работните места, осигуряване на лични предпазни средства и средства за лична дезинфекция на служителите на института, въвеждане на режим на работа от разстояние и други.

     Независимо от развитието на електронните услуги обаче, пълно преминаване към дистанционна форма на обслужване е практически невъзможно, поради което продължава да се осъществява и физически контакт с граждани и клиенти на института. За времето от въвеждане на извънредно положение в Република България (обн. ДВ, бр. 22 ор 13.03.2020 г.) и до този момент в приемните на Националния осигурителен институт работят служители, които с високо чувство за лична ангажираност, институционална отговорност изпълняват своите задължения. Безпрецедентна ситуация, в която се намира страната ни, единствена до този момент, изисква от тях работа от тях под силен стрес, висока мобилизация и лична смелост, тъй като независимо от предприетите превантивни мерки за недопускане на зараза на територията на института, същите са изправени пред по-висок риск за своето здраве.

  В тази връзка, предлагаме служители, които работят в приемните на Националния осигурителен институт и осъществяват пряк контакт с граждани и клиенти, да бъдат материално стимулирани, като за целта:

  • Да им бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на поне една минимална работна заплата на служител;
  • Средствата за изплащането на тези възнаграждения да бъдат осигурени от бюджета на НОИ.

Считаме, че по този начин усилията на служителите в приемните на Националния осигурителен институт в условия на криза ще бъдат подходящо възнаградени.

     ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение на Надзорния съвет на НОИ

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НОИ: /П/
ДИМИТЪР МАНОЛОВ
Конфедерация на труда "Подкрепа"

ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НОИ: /П/
АСЯ ГОНЕВА
Конфедерация на независимите синдикати в България


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛН ИНСТИТУТ
НАДЗОРЕН СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ №...............
.................. 2020 г.

На основание чл. 36 , ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване

РЕШИ:

   Възлага на управителя на Националния осигурителен институт да предприеме необходимите правни и фактически действия за осигуряване на средства за изплащане на допълнително възнаграждение в размер на поне една минимална работна заплата на служители от приемните на НОИ, които осъществяват директен контакт с клиенти на института в условията на извънредно положение и усложнена епидемиологична обстановка на територията на Р България.

Close