Протестно писмо от синдикалните секции на Синдикат на административните служители "Подкрепа" при Агенция по заетостта

Протестно писмо от синдикалните секции на Синдикат на административните служители "Подкрепа" при Агенция по заетостта

Протестно писмо от синдикалните секции на Синдикат на административните служители “Подкрепа” при Агенция по заетостта

podkrepa logo

 

                С организационните промени в работата на социалните институции, които се регламентират в разпоредбите на чл.3а от КСО и чл. 54а , ал. 3 от КСО, въведени с §5  на обнародвания в бр. 28/24.03.2020г. на Държавен вестник ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение /накратко Закон за извънредното положение/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., служителите на Дирекции „ Бюро по труда” в цялата страна се оказаха употребени.

            С взетото решение служителите в ДБТ физически да приемат и документи  за получаване на обезщетения за безработица на останалите без работа лица - дейност, която е от изключителната компетентността на НОИ,  и тези заявления електронно да бъдат изпращани на Териториалните поделения на осигурителния институт, очевидно е вложен повече инструментален, отколкото хуманно-организационен подход на мислене,   с който тотално се нарушава балансът на грижата на държавата за служителите.

            По такъв начин Бюрата по труда са превърнати буквално във  „фронт” - офис на  НОИ, без предварителен минимален диалог на нито едно ниво. Мотивите за това се извеждат най-вероятно от стремежа за максимално спазване на карантинните мерки и ограничаване движението на гражданите между институциите.  Може би идеята е възникнала у авторите на този текст от  Закона от принципа за „обслужване на едно гише”, но в ситуация на всеобща карантина и разпореждания за спазване на социална изолация и дистанция,  едни граждани на Република България, каквито са служителите в Бюрата по труда, ще бъдат изложени на ежедневни физически контакти и натоварване от голям поток изнервени клиенти, останали без работа и финансови средства, а това  създава сериозен риск за здравето и живота на тези служители.   Наличните прогнози  са за рязко увеличаване на безработицата при наличност от  ограничен брой заявени работни места. При това по-голямата част от регистриращите се безработни лица бързат да спазят законовата разпоредба на чл. 54а от КСО за регистрация в ДБТ в срок от 7 работни дни, основно за получаване на обезщетения за безработица.  В чл. 1 от ЗНЗ е записана основната мисия на Агенция по заетостта  за  насърчаване на заетостта, а закрилата при безработица чрез предоставяне на обезщетения за безработица е  предоставена на НОИ с разпоредбата на чл. 2 от КСО.

         Съгласно §5 от Закона за извънредното положение са предвижда спиране на нормативно определените срокове за осигурените лица и пенсионерите, какъвто следва да бъде и срокът от 7 работни дни за регистрация в ДБТ. Също така е предвидено заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии да се подават освен  по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код и чрез лицензиран пощенски оператор.

            При това натоварване от все повече идващи за регистрация лица, търсещи основно обезщетения за безработица, е неоправдано, дискриминативно и дори нехуманно отношението към част от гражданите на България, били те и държавни служители, когато им се възлага работата и дейност, която е от компетентността на друга институция.

      Оставаме с абсолютно огорчение при създалата се нарастваща епидемична обстановка да се обричат на зараза служителите на ДБТ, на които се вменяват функции на НОИ, докато в същия този период консултации от НОИ ще се предоставят единствено по телефона, още повече че в    чл. 54а, ал. 3 накрая се добавя „подадено по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“” от ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение /накратко Закон за извънредното положение е записано, че заявленията се приемат в ДБТ, никъде законодателят не е записал, че това следва да се извършва от служител на ДБТ. Приемаме, че движението на гражданите следва да се ограничи и сме в готовност да обособим работно място на служител на НОИ в ДБТ, който да предоставя консултации и приема заявления на хартиен носител.

        С цел ограничаване на движението на гражданите следва да бъдат сваляни минимум данни от служителите, т. е. попълване на 1 кратък формуляр, а не на 3,4 или 5 и да  се позволи на желаещите да се регистрират да изпращат сканирани документи по електронна поща без електронен подпис и без ПИК, които повечето граждани не притежават! Да бъдат уведомени и чрез сайтовете и всички социални медии, за възможностите този 1 формуляр да бъде изтеглен от няколко сайта (НОИ, АЗ, МТСП) и подаден по ел. поща свободно.

          В противоречие и в нарушение на разпоредбите на Националния кризисен щаб се допуска струпване на много хора в тесни коридори, затворени помещения и стълбища , без възможност за спазване на необходимата дистанция, без възможност за проветряване на помещенията и без никакви предпазни средства! Престъпна небрежност е когато в целият свят призивите са за оставане в къщи и за спазване на дистанция да се допуска подобно натрупване на притеснени хора и това да създава риск от разпространяване на COVID-19 както между клиентите, така и между служителите. В тази връзка настояваме от охранителните фирми, обслужващи ДБТ да се осъществява пропусквателен режим на входа на сградата/портал/ в ДБТ, който да възпрепятства струпването на клиентопоток, да предотвратява конфликтни ситуации между клиентите на администрацията и към служителите.

         С оглед на това, че на служителите пряко свързани с обслужването на търсещи работа лица (както щатни служители, така и назначени по проекти и схеми) в ДБТ и ДРСЗ се вменяват нови задължения и са подложени на изключително натоварване и стрес настояваме на същите да бъдат изплатени допълнителни възнаграждения в подходящ и адекватен размер .

      Използваме случая да напомним, че съгласно чл.275, ал.1 от Кодекса на труда, „работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени”. Подобно задължение произтича и за органа по назначаване въз основа на разпоредбата на чл.38а от Закона за държавния служител и настояваме служителите в ДБТ и ДРСЗ своевременно и регулярно да бъдат снабдявани с достатъчни количества маски, ръкавици и дезинфектанти.

       Отговорно и категорично декларираме, че ще възприемаме липсата на адекватни и реални мерки за защита, като сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работниците и служителите, която по смисъла на чл.219, ал.1 от Кодекса на труда дава основание за отказ от изпълнение или преустановяване на работа.

СС на САС”Подкрепа” при АЗ

Close