Равно заплащане

Равно заплащане

Равно заплащане

logo_etuc

Всички ние искаме справедливо отношение

ЕС има закон за равно заплащане от 1975

Разликата в почасовото заплащане между мъжете и жените в ЕС е 16% . Най-голяма е тази разлика в Естония - 27%, а най-малка в Румъния 8%, като в целия ЕС тя намалява изключително бавно.
Средната разлика в общите доходи между половете в ЕС е шокираща – 40%.
Ако жените бяха заплатени по същия начин като мъжете, равнището на бедност сред работещите жени би могло да се намали наполовина и 2,5 милиона деца да излязат от бедността.

Едно от най-ефективните действия, които ЕС би могъл да направи, за да постигне равно заплащане, е да създаде условия за повече информираност относно неравенствата в заплащането.

Прозрачността относно разликите в заплащането е полезна

Прозрачността представлява реално решение за намаляване на разликите в заплащането между половете. Някой страни-членки вече са предприели стъпки в тази посока. Сега е време да бъде приет един европейски закон за прозрачност на заплащането.

 • В Португалия работодателите са задължени да дават информация на служителите си за средните заплати, поради тази причина в страната има сравнително малка разлика в заплащането между половете.
 • Във Франция законът, изисква работодателите и синдикатите да обсъждат разликата в заплащането поне веднъж годишно по време на преговорите за заплатите, и така колективните договори помагат за преодоляване на разликата в заплащането.
 • В Дания разликата в заплащането между жените и мъжете се е свила със 7% в 1000 дружества, обхванати от закон, който ги задължава да отчитат на статистиката заплатите по половете.

Е К П:

Призовава за приемане на Европейска директива за прозрачност на заплащането на жените и мъжете, която да прекрати практиката на поверителност на заплащането, чрез:

 • Забрана на клаузата за поверителност на заплатите, така че работещите да могат да обсъждат заплащането си.
 • Въвеждане на задължение за предоставяне на информация за оценките за изпълнение, с цел да бъде гарантирано еднакво заплащане за еднакъв труд.
 • Задължаване на всички работодатели да представят информация за работните заплати (одити) и годишни планове за действие относно равнопоставеността на заплащането.
 • Подкрепа за синдикалните организации при договарянето на мерки за преодоляване на разликите в заплащането между половете.
 • Изисквания към обявите за работа за включване на размера на работната заплата.
 • Забрана за работодателите да ползват мотиви като право на личен живот, защита на данните или административна тежест, за да избегнат прозрачността на заплащането.
 • Осигуряване на прозрачност за целия пакет за заплащане, включително обезщетения, бонуси, пенсии, надбавки и т.н.
 • Налагане на санкции на работодатели, които не предприемат действия за равнопоставеност на заплащането на труда.

Close