Стартира двудневен специализиран курс „Обучение на обучители" по проект на КТ "Подкрепа"

Стартира двудневен специализиран курс „Обучение на обучители" по проект на КТ "Подкрепа"

Стартира двудневен специализиран курс „Обучение на обучители” по проект на КТ “Подкрепа”

Neli Hristova project

Днес, 25 февруари 2021 г. започна двудневният /25 и 26 февруари/ специализиран курс „Обучение на обучители“. Курсът е част от стартиралата на 1 февруари 2021 г. Дейност 12 по проекта „Подкрепа" за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия № BG05M9OP001-1.051-0007 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ на КТ „Подкрепа“.

Обучението има за задача да подготви ядрото от специалисти – тренери по предприятия и ще завърши със сертифициране. Координатор на Дейността е конфедерален секретар Нели Христова, като в курса участват 36 експерта – на професионален и регионален принцип. Експертите ще получат задълбочени теоретични знания и практически опит при работа с иновативните инструменти за социален анализ и социален диалог, за придвижване по пътните карти в преследване на установените „зелени“ модели и в прилагането на общите правила за стандарти за социално сътрудничество.

Project logos 2

Проект „Подкрепа“ за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия“, ДБФ № BG05M9OP001-1.051-0007-C01. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Close