Становище на КТ "Подкрепа" относно Проекта на Национална програма за развитие „България 2030“

Становище на КТ "Подкрепа" относно Проекта на Национална програма за развитие „България 2030“

Становище на КТ “Подкрепа” относно Проекта на Национална програма за развитие „България 2030“

Изготвеният от Министерство на финансите проект на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие: България 2030, определя общите национални цели и маркира посоката и акцентите на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление. Програмата предвижда през 2030 г. България да бъде държава с висок жизнен стандарт, конкурентноспособна, нисковъглеродна икономика и с високообразовано, креативно, солидарно и здраво общество, в което българският гражданин играе активна роля в бъдещето на държавата и ще има богати възможности за личностно и професионално развитие.

Според нас програмата за развитие България 2030 определя правилно трите основни стратегически цели – технологична трансформация, демографски подем и намаляване на неравенствата, които чрез целенасочени и фокусирани правителствени политики да способстват за устойчивото и ускорено развитие на страната ни. Също така положителен е фактът, че е изготвен предварителен анализ на положението в страната по отделни сектори, защото той създава добра основа за обсъждания и приложения. Без съмнение изпълнението на така предложените три стратегически цели и на тринадесетте национални приоритета ще зависи от активното участие не само на правителството и държавната администрация, но и на  всички структури на гражданското общество. В този смисъл, като пропуск на документа ние отчитаме липсата на конкретни идеи за участието на социалните партньори и най-вече на организации на работниците и служителите. Като втори пропуск отчитаме обстоятелството, че предложената програма няма ясно, встъпително изречение – като например, че целта на всички провеждани национални политики ще бъде осигуряване на по-добър и достоен живот на българските граждани – с достоен труд и защитени граждански, политически, социални, икономически, културни и екологични права.

За да бъде постигната ефективност и актуалност на Националната програма за развитие България 2030 е необходимо да бъде направена равносметка за резултатите от „Национална програма за развитие България 2020“ – къде успяхме, с какво не се справихме и защо?

Според целите на ООН за устойчиво развитие, най-слабо развитите страни трябва да постигнат икономически растеж от минимум 7% годишно, за да започнат да догонват развитите държави. В предложената ни програма не може да бъде открита фиксирана цел за икономически растеж, а той, както и мерките за по-справедливото разпределение на БВП, са основата за всички останали политики.

По Конституция България е социална държава, но прави впечатление, че в проекта на програмата за развитие България 2030 е слабо застъпен социалният аспект и няма раздел, който е посветен на условията на труд и неговото заплащане, поради което предлагаме те да бъдат включени.

Не са планирани мерки и дори не са поставени цели за минимизиране на сивата икономика, която е една от най-високите в Европейския съюз. Напомняме, че сива икономика означава по-малко приходи в държавния бюджет, следователно по-малки разходи за политики в интерес на обществото. Недеклариран труд пък означава по-малко приходи в осигурителните фондове.

Предлагаме също проектът да бъде допълнен с темата сигурност и правов ред, защото тя липсва осезаемо като стълб на дългосрочно развитие. Тази тема  ще допринесе за повишаването на доверието в институциите – област, в която в момента имаме сериозни проблеми и която е в пряка връзка с много други чувствителни теми, като свободата на медиите и достъпа до информация – области, където също стоим много назад в световните списъци.

Необходимо е също ясно бъде насърчено активното „участие на работниците в защитата на собствените им права. За нас остава незасегнат проблемът за непознаването от страна на трудещите се на трудовото законодателство, начините и механизмите за сдружаване и ползите от него.

Ние считаме, че с цел реално преодоляване на съществуващите неравенства, в проекта  трябва да бъде отделено повече място за определяне на  специфичен подход към уязвимите групи от обществото.

Относно конкретните оси и приоритети правим следните предложения:

ОС 1 - Иновативна и интелигентна България

- Не е посочена ролята на гражданския, частния и публичния сектор при постигането на приоритетите и напредъка по индикаторите. Да бъде допълнен текст, гарантиращ въвеждането на процедура за консултации, представяне на предложения и дебати.

- Висшето образование не е достатъчно силно застъпено като тема в отделните приоритети – да бъде доразвита темата за реформа в системата на финансиране и съдържанието на учебния процес във висшето образование.

- Липсват текстове относно развитието на ключови инфраструктури, услуги и индустрии. Необходими са допълнения, които да установяват съответствие с провежданите в момента политики на ЕС.

ОС 2 - Зелена и устойчива България

 - Необходимо е да се акцентира върху полагането на усилия за развитие на социалния диалог при екологизиране на икономиката и изграждането на траен и устойчив социален диалог, който да спомогне за преодоляване на предизвикателствата вследствие на преминаването към конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност и ефективно използване на ресурсите.

- Настояваме за справедлив преход към зелена икономика като изискваме активни политики в областта на заетостта, които да гарантират създаване на достойни работни места, включително професионално обучение и образование през целия живот за работещите. В случай, че бъдат затворени въглищните мини, десетки хиляди българи ще останат без работа, а България ще остане без необходимата ѝ електроенергия. В програма с толкова дълъг хоризонт следва да се маркира визията за справяне с тези болезнени проблеми.

ОС 3 - Свързана и интегрирана България

 - В приоритет “Местно развитие” липсва социалният фактор, като е нужно вниманието да бъде насочено върху човека, така че цялата програма да бъде насочена към него.

- Като пропуск отчитаме липсата на конкретни мерки и инструменти за постигане на стратегическите цели, например цифрова свързаност.

- Предлагаме да бъде включено изграждането на терминали на морските и сухоземните граници на България за прехвърляне на товари върху жп платформи. Железопътният транспорт е най-екологичен, ще се намалят предпоставките за тежки ПТП в страната, по-бавно ще се амортизира пътната инфраструктура.

ОС 4 – Отзивчива и справедлива България

 - Предлагаме да бъде включен нов национален приоритет „Полагане на достоен труд“, който да включва гарантиране на правото на справедливо и задоволително възнаграждение; на разумно ограничаване на работното време; на почивки и отпуски; на безопасни и здравословни условия на труд; на равни възможности и недискриминация при реализиране правото на труд.

- Намаляване на неравенството в обществото може да бъде постигнато като бъде доразвит приоритетът „Институционална рамка“ с включването на промени в прилаганата данъчна философия, с което нискодоходните групи ще носят по-малка отговорност за акумулиране на средства в държавния бюджет, отколкото по-високодоходните групи.

- Намираме за правилно акцентирането върху „гарантиране на адекватни и устойчиви социални плащания“, каквито са и препоръките на ЕК, но смятаме, че тук трябва да бъде поставен акцент и върху енергийната бедност.

- Нужно да бъде доразработена темата за социалното включване и заетост на младите хора чрез образование и обучение.

- Трябва да се акцентира особено внимание върху темата за детската бедност и мерките в подкрепа на родителите, като е необходимо е да бъдат доразработени политиките в подкрепа на модерното семейство, децата, младежите, хората с увреждания, възрастните като част от обществото.

- В проекта не намира отговор трудното намиране на заетост в отдалечените райони и за хората с увреждания. Смятаме, че помощ за стартиране на „самостоятелна стопанска дейност и предприемачество“ няма нужния потенциал, тъй като предприемачът трябва да има още по-засилени контакти с администрация и бизнес-партньори, каквито в тези случаи са невъзможни.

ОС 5 - Духовна и жизнена България

- Необходимо е да бъде доразвит приоритета „Здраве и спорт“, тъй като цитираните в приоритета детерминанти на здравето включват не само навременно и подходящо здравеопазване, но и безопасни и здравословни условия на труд, здравословна околна среда, достъп до безопасна питейна вода, санитарни условия и т.н.

В заключение, КТ „Подкрепа“ счита, че на страната ни е необходима дългосрочна и предвидима стратегия за развитие и в този смисъл ние приветстваме предложения проект за Национална програма България 2030, който следва да бъде доразвит и допълнен с направените предложения на социалните партньори, като бъде популяризирана със съответна разяснителна кампания.

Вижте Становището ТУК

 

 

 

Close