Наименование на проекта: Пост Ковид възстановяване и дигитален синдикализъм Номер на проекта: ETUC project 2021 – 11 […]
Наименование на проекта: ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА Номер на проекта: BG05M9OP001-1.128-0005 Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-1.128-0005-C01 Период на […]
Финансираща институция/програма: Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) Основната цел […]
Проект „Подкрепа за предприемачество“ е финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.023-0094-С01 от Оперативна програма […]
Проект „Re: Integrative Re: Action“ по програма Еразъм+ цели създаването на иновативни модели за комуникация и колаборация между синдикални дейци, работодатели […]
Проектът даде възможност на младежи до 29-годишна възраст, които са завършили висшето си образование, да стартират […]
Мащабна национална кампания на КТ „Подкрепа“ с включени дейности за изслеване равнищата на колективно трудово договаряне, […]
(BG051PO001-7.0.07-0255-C0001) Проектът надгражда усилията на КТ „Подкрепа“ и германския Консултативен център за мобилни европейски работници „Arbеit […]
(BG EIF 2013/01-06.02) Проектът обединява усилията на КТ „Подкрепа“ с британската Консултативна мрежа „Law Centres London“ […]
Проектът цели да подобри организационния капацитет на КТ „Подкрепа“ на всички нива в посока повишаване на […]