Изпълнителният съвет е постоянно действащ ръководен орган, който организира цялостната дейност на Конфедерацията между Конфедеративните съвети. Той се състои от президент, вицепрезидент и конфедерални секретари.

Изпълнителният съвет взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Конфедерацията, разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на КТ „Подкрепа“ и следи за спазването на Конфедеративния устав, решенията на Конгреса и Конфедеративния съвет.