Върховен орган на Конфедерация на труда „Подкрепа“ е Конгресът, който се свиква веднъж на четири години.

Конгресът приема Устав и измененията в него, утвърждава общата Програма на Конфедерацията, взема решения по всички въпроси, засягащи цялостната й дейност, определя минималния размер на членския внос на физическите лица и избира екип от президент и вицепрезидент с мандат до следващия Конгрес.