Висш ръководен орган на Конфедерацията между два Конгреса е Конфедеративният съвет (КС), който представлява отворена структура. Състои се от поименно упълномощени представители на пълноправните членове на Конфедерацията и членовете на Изпълнителния съвет. Конфедеративният съвет провежда редовни заседания веднъж на три месеца.

Конфедеративният съвет разглежда и утвърждава заявления за членство в Конфедерацията, избира Национален стачен комитет, приема решения за акции, включително и стачки в национален мащаб, определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовен Конгрес.