Проект „Подкрепа за предприемачество“ е финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.023-0094-С01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът цели да подкрепи предприемаческата дейност в България като осигури специализирани обучения и консултации на представителите на целевата група. В целевата група по проекта (общо 100 човека) са включени безработни и неактивни участници, представляващи 70% от общия брой представители на целевата група, вкл. и безработни младежи на възраст до 29 г. За място на изпълнение на проекта е избран Южен централен район. Предвидени са дейности за изпълнение във всички области от избрания район: област Пазарджик, област Пловдив, област Смолян, област Хасково, област Кърджали.

Вижте повече ТУК.