Име: Десислава Кънчева Заемана длъжност в синдиката: Експерт към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“. За мен „Подкрепа“ […]
Име: Радостина Юлиянова Стоянова Заемана длъжност в синдиката: Член на Младежката мрежа на КТ „Подкрепа“ и […]
Име: Пламен Симеонов Съев Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“  […]
Име: Татьяна Евсеева Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в Социален […]
Нормативна уредба Българското законодателство регламентира и гарантира правото на работниците и служителите, чрез синдикалните организации, в […]
Във връзка със световната пандемия от Covid-19, на 13 март 2020 г. Народното събрание на Република […]
Вижте презентацията Трудови права.
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК“ ООД […]
Вижте презентацията Същност на Колективното трудово договаряне. 
  Първопричина за възникването на Индустриалните отношения (ИО) е противоречието и сблъсъкът между основните икономически интереси […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК“ ЕООД […]
Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Синдикална секция на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във ВиК Бургас. […]
Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ във „ВиК услуги“ […]
Име: Румен Гатев Минчев Заемана длъжност в синдиката: Председател на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
Име: Пенка Иванова Митрева Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ […]
Служебното правоотношение се прекратява на следните общи основания: по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; страната, […]
Служебното правоотношение на държавния служител не може да бъде едностранно изменяно, освен в случаите и по […]
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, […]
Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност е регламентиран в Глава четвърта […]