Проектите ще осигурят възможност на 6 269 безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 40% от тях ще бъдат включени в заетост след това.

Обученията са насочени към уязвимите групи на пазара на труда – безработни до 29 г. или над 50 г., продължително безработни, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т. ч. с ниско образование, както и към лица извън работната сила, обезкуражени лица или освободени вследствие на епидемичната ситуация. Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период не по-малък от 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани работни места, като финансирането ще бъде споделено между държавата и работодателите.

Въпреки съществените промени в икономическата и социална ситуация вследствие пандемията от COVID 19, конфликта в Украйна и негативните процеси в световната икономика, очакванията са, че планираните обучения напълно ще отговорят на актуалните нужди от кадри на бизнеса при неговото рестартиране и развитие.

 През 2022 г. проектите ще се реализират в над 110 малки и големи населени места в цялата страна. Обученията са по широк кръг професии – строители, готвачи, продавачи, офис сътрудници, оператори на компютър, шивачи, социални асистенти, заварчици, леяри, касиери, екскурзоводи, електромонтьори и много други и са в отговор на заявени конкретни потребности от работодатели от реалния и публичния сектор. С все по-голяма значимост за работодателите са притежаваните от работната сила умения, поради което е предвидено и голяма част от включените в проектите безработни лица да преминат обучение и да придобият обществени и граждански компетентности или инициативност и предприемачество, умения за учене, дигитална или математическа компетентност.

 Проектите на социалните партньори, които се изпълняват през 2022 г., са:

По ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 7” на КТ „ПОДКРЕПА” ще се проведат обучения по ключова компетентност „Гражданска компетентност” за 200 лица и по ключова компетентност „Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене“ за 709 лица. Общо 909 лица ще придобият квалификация по 17 професии. След успешно приключване на обученията ще бъде осигурена  заетост или стажуване на 336 лица.

Проект „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“ на АИКБ предвижда включване на 872 безработни лица в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионално обучение по 18 професии, като в заетост ще бъдат включени минимум 310 лица.

В дейностите по проект „ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА” на КРИБ е предвидено включване на 920 безработни лица в обучение по 17 професии и придобиване на цифрова, личностна, социална гражданска компетентност или компетентност за придобиване на умения за учене. На 322 лица ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

По проект „АДАПТАЦИЯ НА РАБОТНАТА СИЛА“ на БСК ще се проведат обучения на тема „Цифрова компетентност“ за 120 лица и  „Умение за учене“ за 420 лица. Общо 883 безработни ще придобият професионална квалификация по 17 различни професии, като на 319 от тях ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията професия.

В дейностите по проект „СТИМУЛ” на БТПП е предвидено включване на 865 безработни лица в обучение по 12 професии и придобиване на цифрова, личностна, социална гражданска компетентност или компетентност за придобиване на умения за учене. На 303 лица ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията по проекта професия.

Проект „С НОВИ ЗЕЛЕНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ КЪМ НОВА ЗАЕТОСТ” на КНСБ включва провеждане на обучения за 999 лица по седем професии. Ще бъде осигурена заетост на най-малко 61,16% от безработните лица, включени в обучения по проекта, като заетостта ще бъде в съответствие с придобитата квалификация по проекта.

ПРОЕКТ „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И САМОНАЕМАНЕ“ на ССИ ще даде възможност на 817 безработни да преминат обучения по 4 ключови компетентности. Включените лица ще имат възможност да преминат и професионално обучение по една от предвидените общо 29 професии. Това ще даде шанс на минимум 286 от обучените лица да бъдат устроени на подходящи работни места, заявени от работодатели – партньори по проекта.