Дигитален синдикализъм

Дигитален синдикализъм

2022-2023 г.

Наименование на проекта: Пост Ковид възстановяване и дигитален синдикализъм

Номер на проекта: ETUC project 2021 – 11

Номер на договора за финансиране: VS/2021/0214

Период на изпълнение: 15 месеца

Финансираща институция/програма: ЕКП

Общ бюджет: 119 572.50 евро от които  5% съфинансиране

Роля на КТ „Подкрепа“ в проекта: Главен изпълнител

Партньори по проекта: Ф „СИВ“ – „Подкрепа“, ТУКОТ „Подкрепа“ и САС „Подкрепа“

Цели: дигитален синдикализъм, засилване на дигиталните умения; Видимост и обхват, както и дейности за организиране на капацитет; Укрепване на социалния диалог и колективното договаряне, със специален акцент върху националните планове за възстановяване; Насърчаване на зелен и/или цифров преход

Целеви групичленове на синдиката

Основни дейности: проучване на дигиталните умения; анализ на резултатите от проучването; обучения на теми „Дигитална компетентност”, „Първа помощ на работното място”; „Организиране за сила“; разработване и промотиране на дигитални услуги на синдиката; информационна-дигитална кампания; подобряване на вътрешната комуникация;

Лице за контакт: Иоанис Партениотис, vicepresident@podkrepa.org

ВИЖТЕ ВСИЧКО ЗА ПРОЕКТА ТУК

 

 

Дигитална подкрепа

Дигитална подкрепа

2021-2023 г.

Наименование на проекта: ДИГИТАЛНА ПОДКРЕПА

Номер на проекта: BG05M9OP001-1.128-0005

Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-1.128-0005-C01

Период на изпълнение: 01.10.2021 – 31.05.2023

Процедура: BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2.

Финансираща институция/програма: Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2021)

Общ бюджет: 1 718 710.92 лв., от които 210 184.42 лв. национално финансиране и 1 508 526.50 лв. от ЕСФ

Роля на КТ „Подкрепа“ в проекта: Бенефициент

Партньори по проекта: АИКБ, БТПП, ССИ и МТСП

Цели: Основната цел на проекта е посредством съвместни действия на КТ „Подкрепа“, АИКБ, БТПП, ССИ и МТСП, да се идентифицират специфичните и необходими дигитални умения за 45 ключови професии /длъжности / в общо 9 икономически сектора, за преодоляване на дисбалансите в областта на дигиталните умения и знания и  привеждането им в съответствие с нуждите на бизнеса.

Целеви групи: 

Работници и служители (в т.ч. такива от уязвими групи на пазара на труда),  работодатели (в т.ч. представители на висшия и средния мениджмънт), представители на научната общност (в т.ч. специалисти в областта на индустриалните отношения),  представители на заинтересувани институции (в т.ч. МТСП и НАПОО) и представители на широката общественост (в т.ч. журналисти, общественици, НПО активисти и др.).

Основни дейности:

* Подготовка на 9 изследвания и анализи на потребностите от дигитални умения по икономически сектори;

* Разработване, тестване и валидиране на минимум 45 унифицирани профили за дигитални умения;

* Тестване на текущите умения на работната сила в 9-те целеви сектора;

* Съставяне на учебно съдържание/разработване на програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения;

* Пилотно тестване/адаптиране/припознаване на учебно съдържание за развитие на специфични дигитални умения – обхващащо минимум 360 заети лица от целевите икономически дейности;

* Разработване и приемане на секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;

* Разработване на методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите;

* Повишаване осведомеността на работодателите и служителите относно необходимостта от развиването на дигитални умения;

* Развитие на минимум 4 модели на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията.

___________

Лице за контакт: Валери Апостолов

София 1000, ул. Ангел Кънчев 2

apostolov@podkrepa.org

___________

ВИЖТЕ ВСИЧКО ЗА ПРОЕКТА ТУК!

 

 

Повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия

Повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия

2020-2022 г.

Финансираща институция/програма: Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020)

Основната цел на проекта е да подкрепи утвърждаването на стандарти за социално сътрудничество и разгръщането на тяхна база на всестранни „Зелени“ модели, насочени към повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия, чрез въвеждането на нови системи, практики и инструменти за управление на човешките ресурси и за подобряване условията на труд.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК.
Подкрепа за предприемачество

Подкрепа за предприемачество

2018 - 2020 г.

Проект „Подкрепа за предприемачество“ е финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.023-0094-С01 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът цели да подкрепи предприемаческата дейност в България като осигури специализирани обучения и консултации на представителите на целевата група. В целевата група по проекта (общо 100 човека) са включени безработни и неактивни участници, представляващи 70% от общия брой представители на целевата група, вкл. и безработни младежи на възраст до 29 г. За място на изпълнение на проекта е избран Южен централен район. Предвидени са дейности за изпълнение във всички области от избрания район: област Пазарджик, област Пловдив, област Смолян, област Хасково, област Кърджали.

Вижте повече ТУК.
Re: Integrative Re: Action

Re: Integrative Re: Action

2018 г.

Проект „Re: Integrative Re: Action“ по програма Еразъм+ цели създаването на иновативни модели за комуникация и колаборация между синдикални дейци, работодатели и експерти – за изнасяне на социалния диалог и индустриалните отношения като цяло на ново, качествено ниво.

Вижте повече ТУК
„ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“

„ПИЕР – Подкрепа за институционална експертна реализация“

2017 г.

Проектът даде възможност на младежи до 29-годишна възраст, които са завършили висшето си образование, да стартират своето професионално развитие в звената на КТ „Подкрепа“ – като юристи, икономисти, деловодители или архивари. Освен че почерпиха опит от своите по-възрастни колеги и се справяха с реални задачи от практиката, привлечените младежи имаха възможност да работят по иновативно сравнително изследване на европейската и международната нормативна уредба (директиви на ЕС и конвенции на МОТ) в областта на трудовото и осигурителното право, и актуалното състояние на индустриалните отношения в България.

Вижте повече ТУК.
Подкрепа за достоен труд

Подкрепа за достоен труд

2017 -2019 г.

Мащабна национална кампания на КТ „Подкрепа“ с включени дейности за изслеване равнищата на колективно трудово договаряне, подпомагане на нуждаещите се лица чрез национална мрежа от информационни консултантски бюра, дистанционно обучение по електронен път, сравнителни трансгранични изследвания на пазара на труда, изследване и насърчаване на колективната социална отговорност. В рамките на проекта са реализирани огромен брой индивидуални и групови консултации, информационни събития, сравнителни изследвания и дистанционни електронни обучения.

Вижте повече ТУК
„ОСЕМ – Обединени социалноосигурителни европейски мрежи“

„ОСЕМ – Обединени социалноосигурителни европейски мрежи“

2017 г.

(BG051PO001-7.0.07-0255-C0001)

Проектът надгражда усилията на КТ „Подкрепа“ и германския Консултативен център за мобилни европейски работници „Arbеit und Leben“ – Хамбург, като привлича Националния осигурителен институт (НОИ) и Европейската мрежа за заетост (EURES) към Агенцията по заетостта (АЗ) за внедряване на добри практики от немския опит в български условия. Изграден е комуникационен канал за пряко консултиране на нуждаещите се лица и осигуряване на т.нар. „комплексно обслужване“ посредством свързване на компетентните институции и за осигуряване на пряк достъп до тях.

Вижте повече ТУК.
„НОМАДИ – Национални обединени мрежи за адаптация и достойна интеграция“

„НОМАДИ – Национални обединени мрежи за адаптация и достойна интеграция“

2017 г.

(BG EIF 2013/01-06.02)

Проектът обединява усилията на КТ „Подкрепа“ с британската Консултативна мрежа „Law Centres London“ и широк кръг от заинтересувани институции – за очертаване на ключови проблеми на гражданите на трети страни и възможни решения за локализираните проблеми. На база осъществено трансгранично обучение е изготвен Наръчник с насоки за работа с граждани на трети страни и въвличане на компетентните институции и гражданското общество за насърчаване и подпомагане на интеграционния процес.

Вижте повече ТУК.
Хоризонти

Хоризонти

2016, 2017, 2019 г.
ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК
Синтез ORA на системи и услуги за ориентация, предоставяни на лица с увреждания

Синтез ORA на системи и услуги за ориентация, предоставяни на лица с увреждания

2013 г.
Вижте повече ТУК
Капацитет за работа със заинтересовани страни

Капацитет за работа със заинтересовани страни

2013 г.

Проектът цели да подобри организационния капацитет на КТ „Подкрепа“ на всички нива в посока повишаване на стандарта и ефективността на Конфедерацията в качеството й на национална представителна организация на работниците и служителите. Чрез усъвършенстване на ключови компетентности да увеличи и експертността при участието на нейните представители в различните форми на социален диалог на национално и на местно ниво.

Проектът е финансиран от Фонд за иновации Норвегия, по програма на Фонд за достоен труд и трипартитен диалог и е свързан с приоритет 1 и общите цели на Норвежката грантова програма 2009 2014 Подобрен социален диалог и трипартитни структури и практики. GAVAS – 2012/104601

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ТУК
BеGIN /Българо – Германска информационна мрежа за мобилност и пренос на социалноосигурителни права/

BеGIN /Българо – Германска информационна мрежа за мобилност и пренос на социалноосигурителни права/

2013 г.
Вижте повече ТУК
Индустриалните отношения в новите страни-членки на ЕС

Индустриалните отношения в новите страни-членки на ЕС

2010 г.
Вижте повече ТУК
Нова заетост – ключови умения за заетост

Нова заетост – ключови умения за заетост

2010 г.
Вижте повече ТУК