Консултативният съвет е помощен орган, в който участват професионалните поделения на КТ „Подкрепа“ националните федерации и националните синдикати. Той разглежда възникнали проблеми на браншово ниво и изработва предложения, които внася за обсъждане и приемане от Конфедеративния съвет. Консултативният съвет се свиква веднъж месечно. Заседанията са открити и в тях могат да участват членовете на Изпълнителния съвет, експерти, и председателите на синдикалните регионални съюзи на КТ „Подкрепа“.