1. ТРУДОВ ДОГОВОР

Според изискванията на Кодекса на труда /чл.62, ал.1/ трудовият договор се сключва между работника и работодателя преди постъпването на работа, като задължително е в  писмена форма. Минималните законови реквизити са регламентирани в Кодекса на труда:

 • Номер на трудовия договор
 • Дата на сключване
 • Данни за страните – определени са  в § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на КТ.

– за работника или служителя данните са: името на лицето, постоянния адрес, единния граждански номер (личния номер за чужденец), вида и степента на притежаваното образование, както и данни за притежаваната научна степен, ако е свързана с изпълняваната работа.

– за работодател, който е юридическо лице или едноличен търговец са: наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК, името/имената на лицето/лицата, което/които го представляват, единния граждански номер (личния номер – за чужденец). Когато работодателят е физическо лице, се посочват данни за: името на лицето, постоянния адрес, единния граждански номер (личния номер – за чужденец/

 • Основание за сключване на договора /договор за ученичество, за повишаване на квалификацията и др./
 • Вид и степен на образование на работника
 • Наименование на длъжността / определя се съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите/ и характера на работата
 • Място на работа
 • Времетраене на договора / трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго/
 • Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителни платени годишни отпуски /минималния платен годишен отпуск е 20 работни дни/
 • Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор / при липса на договорки  се счита, че е 30 дни, а  ако е срочен трудов договор не повече от остатъка до края на договора /
 • Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер (основното трудово възнаграждение не може да е по-малко от минималната работна заплата при пълно работно време 8 часа на ден; съгласно кодекса на труда за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност задължително се полага минимум 0,6% надбавка за стаж към основното трудово възнаграждение, ако друго не е уговорено се счита, че допълнителното трудово възнаграждение е 0,6% за всяка пълна година трудов стаж на сходна длъжност; задължително се изплащат допълнителни възнаграждения за нощен и извънреден труд съгласно наредбата за структурата и организацията на работната заплата), както и периодичност на изплащане на трудовите възнаграждения (ако не се договори друго съгласно кодекса на труда, възнаграждението на работника се изплаща всеки месец на два пъти – авансово и окончателно)
 • Продължителност на работния ден или седмица
 • Задължение на страните /регламентирани са подробно в глава VI на КТ/
 • Начало на изпълнение на трудовия договор
 • Подписи на двете страни по договора

В трудовия договор може да се съдържат и други договорки, които не трябва да са по-неблагоприятни за работника от тези, които са упоменати в закона или колективен трудов договор.

В срок до 3 дни от  сключването на трудовия договор, трябва да му се направи регистрация в Националната агенция по приходите /НАП/ съгласно Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда;

Работникът не трябва да постъпва на работа преди да е получил:

 • екземпляр на подписан  и от двете страни трудов договор и
 • копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено от териториалната дирекция на НАП / липсата на тези документи е основание за налагане на глоба  на работодателя , а работникът не може да е сигурен, че действително е назначен на работа/

Работодателят е длъжен да предостави на работника и длъжностна характеристика , в която са описани конкретните задължения на работника се посочват в длъжностната характеристика.

Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника на работа, което се удостоверява писмено. Срокът за постъпване на работа се определя от закона или се уговоря между страните в договора / договореният от страните срок за постъпване може да е по-дълъг или по-кратък от седмодневния/. Законовият срок за постъпване на работа е едноседмичен от датата, на която на работника или служителя са предоставени екземпляра от трудовия договор и копието от завереното уведомление. Посоченият срок – 7 календарни дни започва да тече от деня, следващ деня, в който документите са предоставени. Във всеки един момент в рамките на срока работникът или служителят може да постъпи на работа.

Друго основно задължение на работодателят при постъпване на работа е запознаването на работника с правилата за вътрешния ред в организацията, което се удостоверява с писмена декларация в свободна форма.

Трудовия договор не може да се променя без писменото съгласие и на двете страни /освен за повишаване на трудовото възнаграждение на работника, за което не е нужно съгласието му/.

Документите, които са необходими за сключването на трудов договор са регламентирани от НАРЕДБА за документите, които са необходими за сключване на трудов договор и са както следва:

 1. Личен паспорт / лична карта/  или друг документ за самоличност, който се връща веднага. Работодателят няма право да снима лична карта или да държи копие от нея, освен ако не получи изрично съгласие на работника или не съществува специален нормативен режим, който го задължава да администрира тази информация.
 2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, – дипломи, сертификати и др. – с които се удостоверява способността  да се осъществява съответната работа.
 3. Документ за стаж по специалността
 4. Документ за медицински преглед при постъпване на работа за първи път или когато в продължение на 3 месеца не е  работил по трудов договор. Чрез този документ се удостоверява, че здравословното състояние позволява да заема съответната длъжност.
 5. Свидетелство за съдимост, когато със закон се изисква удостоверяването на съдебно минало. За сключването на трудов договор, за който изрично не е предвидено, че трябва да се представи такова свидетелство, работникът може да откаже да го представи, ако му бъде поискано.
 6. Разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.

Работодателя има право да изисква други документи единствено ако за заемане на съответната длъжност са предвидени в закон или друг нормативен акт.

 

Ръководство на ИА „ГИТ“: Работа на трудов договор