Лицата и семействата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. в периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г. и отговарят на условията на чл. 2, ал. 1 от Наредбата и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление, могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление.

Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в периода от 09.11.2021 г. до 23.11.2021 г. включително по един от следните начини:

  • 1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
  • 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
  • 3. чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

В рубриката „Коронавирус COVID- 19“ е публикувана „Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условията на обявеното извънредно положение или извънредна епидемична обстановка“, с която подробни указания – https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi-predostavyani-ot-agentsiya-za-sotsialno-podpomagane

Информация за електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ може да намерите в рубриката „Контакти“- https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

В заявлението-декларация се декларират доходите на семейството за периода от м. април 2021 г. до м. септември 2021 г.

Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократното през м. декември 2021 г., поради което е препоръчително в заявлението-декларация да бъде посочена банкова сметка, по която да бъде преведена.

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

Документи за доходи от:
– трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
– извършване на услуги с личен труд;
– дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
– стипендии;
– други доходи.

При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други документи.

Лицата, които са подали заявление-декларация и са получили заповед за отказ за отпускане на целева помощ за отопление, не е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ако средномесечният им доход е надвишавал със сума под или равна на 30 лв., или ако отказът е постановен поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и към 01.11.2021 г. продължават да са регистрирани, еднократната финансова подкрепа ще бъде предоставено служебно. Тя ще бъде изплатена съобразно посоченият от тях начин в заявлението-декларация за отпускане на целева помощ за отопление.

Лицата, които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. в периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г. могат да подадат заявление-декларация за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление.

Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес в периода от 09.11.2021 г. до 23.11.2021 г. включително по един от следните начини:

1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);

2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;

3. чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

В рубриката „Коронавирус COVID- 19“ е публикувана „Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условията на обявеното извънредно положение или извънредна епидемична обстановка“, с която подробни указания – https://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi-predostavyani-ot-agentsiya-za-sotsialno-podpomagane

Информация за електронните адреси на дирекциите „Социално подпомагане“ може да намерите в рубриката „Контакти“- https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

В заявлението-декларация се декларират доходите на семейството за периода от м. април 2021 г. до м. септември 2021 г.

Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократното през м. декември 2021 г., поради което е препоръчително в заявлението-декларация да бъде посочена банкова сметка, по която да бъде преведена.

Към заявлението-декларация се прилага следните документи:

Документи за доходи от:
– трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
– извършване на услуги с личен труд;
– дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
– стипендии;
– други доходи.

При необходимост дирекциите „Социално подпомагане“ могат да изискват и други документи.

Лицата, които са подали заявление-декларация и са получили заповед за отказ за отпускане на целева помощ за отопление, не е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ако средномесечният им доход е надвишавал със сума под или равна на 30 лв., или ако отказът е постановен поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и към 01.11.2021 г. продължават да са регистрирани, еднократната финансова подкрепа ще бъде предоставено служебно. Тя ще бъде изплатена съобразно посоченият от тях начин в заявлението-декларация за отпускане на целева помощ за отопление.

Вижте повече на сайта на Агенцията за социално подпомагане.