Защо?

 • Справедливи доходи, които да ти осигурят достойно съществуване
 • Еднакво отношение и равни възможности
 • Добри условия на труд
 • Безопасност и здраве на работното място
 • Възможности за лично развитие
 • Свобода за синдикализиране
 • Право за колективно трудово договаряне
 • Защита от дискриминация и принудителен труд
 • Защита за използване на детски труд
 • Правно признаване и достъп до законодателната система
 • Защита от загуба на работата
 • Защита от намаляване на дохода поради травма, майчинство и напреднала възраст
 • КТ „Подкрепа” осигурява експертна помощ чрез предоставяне на информация, консултиране и обучения за основните човешки права на работното място

Как?

Когато на работното Ви място вече има синдикална организация на КТ „Подкрепа“

Синдикалната секция е доброволна организация на работниците и служителите в предприятието. Ако вече има учредена секция на КТ „Подкрепа“ на работното Ви място, достатъчно е да подадете заявление за членство към нея. Свържете се с ръководството на секцията, то е съставено от Ваши колеги, и им предайте заявлението. Формуляр можете да намерите тук.

Бланки и формуляри

Когато в предприятието Ви все още няма синдикална организация на КТ „Подкрепа“

За създаване на синдикална организация са необходими поне трима работещи, заети на трудов договор. Потърсете съмишленици сред колегите си, за които вече знаете, че изпитват затруднения в комуникацията с работодателя и/или висшите мениджъри и имат осъзнато желание да се борят за правата си. Свържете се с  федерация на КТ „Подкрепа“ или с  регионалния съюз, който функционира във Вашето населено място. Направете Учредително събрание, на което следва да се запознаете с  Устава и Програмата на КТ „Подкрепа“. Колкото повече са работниците още в самото начало, толкова шансът за успешна дейност на синдикалната секция е по-голям. Изберете един от вас за председател и още един – за секретар на синдикалната секция. На тях ще делегирате права да ви представляват пред работодателя. Нужно е да съставите  учредителен протокол, в който да отбележите взетите решения. Необходимо е също да бъде съставен  списък  с присъстващите на Учредителното събрание. Двата документа, заверени „Вярно с оригинала“, трябва да бъдат предадени в 3 екземпляра в съответната федерация или в най-близката регионална организация на КТ „Подкрепа“. Попълнете предварително и  заявление за регистрация в два екземпляра. След като регистрацията бъде извършена, ще ви бъде издадено официално  удостоверение за легитимност. Копие от удостоверението се представя на работодателя, с  уведомително писмо за това, че в неговото предприятие действа синдикална секция на КТ „Подкрепа“. От този момент нататък той следва да изпълнява всички задължения към синдикалната секция, регламентирани в Кодекса на труда. Освен удостоверението за легитимност, в което е председателят на синдикалната секция, ние не предоставяме на работодателя никаква друга информация за нашите синдикални членове. Такава информация може да бъде предоставена само по искане на самата синдикална секция, след сключването на  колективен трудов договор. По определение работниците са пълноценни и равноправни на работодателя партньори в трудово-правните отношения. На практика това може да се случи само когато са обединени в синдикат и заедно защитават общите си интереси.