Инж. Димитър Манолов

Инж. Димитър Манолов

Президент

Роден на 23 август 1958 г. в гр.София. Завършва средното си образование в 35-та гимназия с преподаване на руски език в гр.София. Магистър инженер по строителство на сгради и съоръжения.

Допълнителни квалификации: Колективно трудово договаряне – в института на Хистадрут – Израел; Частни пенсионни схеми – Вашингтон, САЩ; Пенсионни системи в Южна Америка – Буенос Айрес, Аржентина и Сантяго де Чили, Чили; Преструктуриране и приватизация – Russkin College – Oxford University; Труда в контекста на устойчивото развитие – Russkin College – Oxford University.

Владее писмено и говоримо руски и английски език. Компютърни умения и работа с продуктите на Microsoft Office и други приложни програмни продукти.

Участник в многобройни конференции, семинари и обучения в областта на защита правата на работното място, както и по теми, свързани с нея. Член на управляващите комитети на серия международни проекти.

Член на КТ „Подкрепа“ от ноември 1989 г. Един от основателите на Синдиката на научно-техническите работници – 07.12.1989 г., на Синдиката на работещите в строителството, проектирането, инвестирането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения – 03.02.1990 г., впоследствие Федерация Строителство, проектиране и строителна индустрия, към настоящия момент – Федерация Строителство, индустрия и водоснабдяване. Член на Изпълнителния съвет, а от 18.12.1991 г. до 11.02.1994 г.-неин председател. На Третия редовен конгрес на КТ „Подкрепа“ -08.- 12.02.1994 г. е избран за вицепрезидент.
На Деветия редовен конгрес на КТ „Подкрепа“, проведен на 08-10.02.2015 г., е избран за президент.

Член и ръководител на делегацията на КТ „Подкрепа“ в Националния съвет за тристранно сътрудничество и координатор на дейностите по социалния диалог, член на Обществения съвет по труда и социалната политика към Народното събрание на Република България.

Член на Икономическия и социален съвет на Република България и на Европейския икономически и социален комитет.

Член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, избиран четири пъти за негов председател и пет пъти за заместник-председател.

Член на Дирекционния съвет и вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите.
Член на Изпълнителните комитети на Общоевровропейския регионален съвет и на Международната конфедерация на профсъюзите.

Многократен участник в Международната конференция по труда на Международната организация на труда, а през 1997 г. – делегат за България на работниците и служителите.

Не членува и не е членувал в политически партии и движения.

Кабинет на Президента:
Тел: (+359 2) 988 34 05

Инж. Иоанис Партениотис

Инж. Иоанис Партениотис

Вицепрезидент

Роден на 3 октомври 1961 г. в гр. София. Завършва средното си образование в 29 ЕСПУ „Георги Бакалов“, гр. София. Завършва висшето си образование във ВМЕИ „В. И. Ленин“ /сега Технически университет/, гр. София през 1984 г. с квалификация магистър-електроинженер, специалност „Електроенергетика“.

Член на КТ „Подкрепа“ от декември 1989 г. Един от учредителите на „Синдиката на работещите в строителството, проектирането, инвестирането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения“, впоследствие Федерация „Строителство, проектиране и строителна индустрия“, а към настоящия момент – Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“. От декември 1991 г. до май 1994 г. – неин зам.-председател, а оттогава до февруари 2015 г. неин председател. На Деветия редовен конгрес на Конфедерация на труда „Подкрепа“, проведен на 08-10.02.2015 г., е избран за вицепрезидент.

От 2005 до 2014 г. е зам.-председател на Европейския комитет на Световния синдикат на работещите в строителството, дърводобива и дървопреработването /BWI/.
Член на Световния синдикален съвет на работещите в строителството, дърводобива и дървопреработването.
Взел участие в комитетите за равенство между половете на Европейската федерация на работещите в обществените услуги /EPSU/ и на Световния синдикат на работещите в обществените услуги /PSI/.

Завършени обучения по:
-„Медиация и арбитраж при разрешаването на колективните трудови спорове“ – САЩ и по „Индустриални отношения и разрешаване на колективните трудови спорове“ – Международен университет Флорида, с издаден сертификат от Департамента по труда в САЩ.
-„Частни пенсионни фондове, реформи на осигурителната система“ – Агенция за международно развитие, САЩ.
-„Пенсионни фондове за строителните работници: българското и международното виждане“ – Програма на Международния строителен институт.
-„Развитие на умения за изграждане на партньорства“ – Център за предприемачество, България.
-„Процесите на преструктуриране и синдикализиране“ – Европейски синдикален институт.
Владее английски, руски и гръцки език.

Женен, има дъщеря.

Кабинет на Вицепрезидента:
Тел: (+359 2) 987 42 63

Инж. Александър Загоров

Инж. Александър Загоров

Конфедерален секретар

Александър Загоров е роден на 22 април 1966 г. в гр. Стара Загора.

Образование:
Средно – Математическа гимназия „Гео Милев“ в гр. Стара Загора.
Средно специално – в УПК по Икономика със специалност „Оператор-програмист на ЕИМ“ (електронно-изчислителни машини).
Висше образование – Минно-геоложкия институт в гр. София като Магистър по разработка на полезни изкопаеми, специализация открит добив.
Магистър по инженерна безопасност в МГУ „Св. Иван Рилски“.
Магистратура по специалността „Политически мениджмънт“ към Философския факултет – катедра „Политология“ на Софийския университет „Св.Климент Охридски“.

Трудов стаж: Работил е за кратко в Пътни строежи, кариера Кирчево, рудник „Паисий“ на Балканбас, рудник „Трояново-2“, Марица-изток, а след завършване на висшето си образование през 1991 г. работи като завеждащ смяна в участък „Добив“ на рудник Трояново -1, клон на „Мини Марица-изток“ АД.

Членство в КТ „Подкрепа“ от 1991 г. Последователно е ангажиран, след решения на съответния орган, като председател на синдикалната група, секретар на секция, председател на контролно-ревизионната комисия на миньорския отраслов синдикат към СРС гр. Стара Загора. След извънредната конференция на СМФ „Подкрепа“ през 1995 г. е избран за председател на федерацията на миньорите на КТ „Подкрепа“. Тази длъжност изпълнява до 10.02.2003 г., когато е избран за конфедерален секретар. На 10.02.2015 г., на IX-тия Конгрес е преизбран за конфедерален секретар.
Обхват на отговорностите: безопасността и здравето при работа, трудовата заетост и екологията, корпоративна социална отговорност, реиндустриализация, професионално образование и обучение, енергетика и климатични промени, стандартизация, социална политика и политики по труда.
Синдикална дейност: Работа в подкрепа на поделенията и структурите на нашия синдикат, подпомагане на организационното развитие, експертно присъствие в органи за социален и граждански диалог.

Ангажименти, произтичащи като представител на КТ „Подкрепа“ в органи за социален и граждански диалог :

Член на Икономически и социален съвет на Република България;
Член на Управителния съвет на НСУТ;
Член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност;
Член на Националния съвет по социално включване;
Член на Националния съвет по инспектиране на труда;
Член на Националния съвет за насърчаване на заетостта;
Член на Управителния съвет на НАПОО;
Член на Управителния съвет на Фонд „Условия на труд“;
Участник в Обществен консултативен съвет към ДКЕВР;
Участник в работни групи за промяна на Законодателството и нормативната база;
Участник в национални органи за социален диалог по темите на БЗР, КСО, Трудова миграция, Демографски проблеми;
Участник в работни групи за обсъждане промени в законодателството, национални стратегически документи, наредби, планове за действия;
Член на Административния борд на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, намираща се в гр. Билбао;
Представител на Европейски комитет за съгласуване на интересите по безопасност и здраве при работа;
Български представител в Европейски синдикален комитет „Енергетика и климатични промени“;
Член на наблюдаващи комитети по Оперативни програми със средства от Европейските фондове;
Член на Работна група 13 и Работна група 20 – органи за съгласуване на позицията на Република България в Европейските институции, съответно по темите „Социална политика и заетост“ и „Околна среда“;
Участие в Европейски съвет за консултации в областта на Безопасността и здравето при работа.

Не е членувал и не членува в политически партии.
Семейно положение: Женен
Хоби: Художествена фотография

 

ОТДЕЛ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“
Конфедерален секретар: Александър Загоров
Тел. 02/987 26 67
e-mail: zagorov@podkrepa.org
Главен експерт: Кирил Бинев
Технически сътрудник: Силвия Николова

Д-р Валери Апостолов

Д-р Валери Апостолов

Конфедерален секретар

Д-р Валери Апостолов е конфедерален секретар и председател  на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, действащ адвокат към Софийска адвокатска колегия, преподавател е в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Човешки ресурси и социална защита“.

Бил е заместник-министър на труда и социалната политика с ресори: индустриални отношения, социално осигуряване, помирение и арбитраж и здравословни и безопасни условия на труд, управител на фонд „Условия на труд“,  председател и член на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, директор на териториални поделения в системата на Националния осигурителен институт, зам.-председател на Сметната палата на Република България.

Специализирал е в областта на социалната политика и социалното осигуряване в Дания, САЩ, Швейцария. Има редица публикации и участия в проекти в областта на икономиката и организацията на труда.

ОТДЕЛ „ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ И СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ“
Конфедерален секретар: д-р Валери Апостолов
Тел.: 02/ 987 02 88
e-mail: valyoapost@yahoo.com
Марио Нинов – главен експерт

Веселин Митов

Веселин Митов

Конфедерален секретар

Веселин Митов е роден на 6 април 1959 г. в гр. София.
Гражданство – българско.
Семейно положение: женен, с две деца.

Образование:

 • СУ „Св. Климент Охридски“ (октомври 1980 – юни 1985 г.) – Магистратура по лингвистика.
 •  ВИИ „Карл Маркс“ (октомври 1986 – октомври 1989 г.) – Maгистратура по „Външна търговия“. Езикови познания: английски, френски, руски, италиански – писмено и говоримо. Компютърни умения: текстообработващи програми – Microsoft Office, Excel.

Специфичен международен опит:

 • Белгия/ЕС – Член на Отрасловия комитет по социален диалог на ЕС (2000 – 2006 г.), Белгия/ЕС.
 • Национален координатор на Комисията „Евроинтеграция“ нa българските синдикати (1997 – 2001 г.), Белгия/ЕС.
 • Член на Европейския икономически и социален комитет (от 2007 г.). (2007 – 2010 г; 2010 – 2015 г; 2015 – 2020 г.).
 • Член на Специализирана секция Външна политика REX.
 • Член на Специализирана секция Единен пазар, производство и потребление INT.
 • Член на Консултативна комисия по индустриални промени
 • Международен координатор за КТ „Подкрепа“ по европейски проекти и двустранни програми (1995 – 2015 г.).
 • Член на Икономическия и социален съвет на Р България (от 2008 г.).
 • Председател на Комисия по Социална политика.
 • Член на Комисия Международно сътрудничество и европейска интеграция.
 • Член на Изпълнителния комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите (2015 – 2019).

 

Професионален стаж:

  • Януари 1986 – май 1991 г. гр. София – Централен институт за научна и техническа информация; Експерт икономическа, социална и научно- техническа политика.
  • Юни 1991 – септември 1994 г; София „Електронекспорт“ ООД – Стоковед Внос-износ на електронни компоненти.
  • От Октомври 1994 г. – КТ „Подкрепа“ – експерт, гл. експерт, директор отдел, международен секретар: Европейска и международна политика, проекти, програми и двустранно сътрудничество.

 

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“
Конфедерален секретар: Веселин Митов
Тел.02/987 98 87
e-mail: intdept@podkrepa.org
Тел. 02/981 29 28
Веселина Старчева – главен експерт
Емил Антонов – експерт

Любка Георгиева

Любка Георгиева

Конфедерален секретар

Любка Георгиева е родена на 24 август 1951 г.
Образование:
Висше образование
Магистър по политология на МО в Киевски национален университет – Институт за МО.

От 1994 г. до 2015 г. е председател на СРС към КТ „Подкрепа“ – Дупница. Основни дейности и отговорности: организиране и ръководене на синдикалната дейност в региона, който обхваща 6 общини – Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново, Бобошево и Бобов дол. Защита на трудовите права на синдикалните членове, участие в заседанията на тристранния съвет на областно и общинско ниво.

От 10 февруари 2015 г. – продължава.
Компетенции: Перфектни познания в областта на принципите на социалния диалог, устава, програмата и стратегията на КТ „Подкрепа“, структурата и функциите на работодателските организации и държавните органи, владеене на техниките за водене на преговори и познаване на цялата документация, необходима за целия процес на договаряне.

Ръководител на инвестиционен проект за създаване на „Младежки център за обучение и консултации“, финансиран от Световната банка чрез СИФ към МТСП. Период на изпълнение: 25.03.2005-25.05.2006 г.; Обща стойност на проекта: 125539.00 лева.

Ръководител на проект за създаване на „Център за професионално ориентиране, обучение и мотивация“, финансиран от Световната банка чрез СИФ към МТСП. Период на изпълнение: 09.10.2007-27.10.2008 г.; Обща стойност на проекта 115241.00 лева.

ОТДЕЛ „КТД, КТС, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ“
Конфедерален секретар: Любка Георгиева
Тел. 02/981 57 34
e-mail: lubka1951@abv.bg
Тодор Качков – главен експерт
Пламена Партениотис – главен експерт
Мария Петрова – експерт
Адриан Илиев – експерт юрист, адвокат

Нели Христова – Боянова

Нели Христова – Боянова

Конфедерален секретар

Образование:
01.10.1992 – 20.05.1996 – Специалист Автоматизация на производството
Институт по химични технологии и биотехнологии
20.01.1997 – 12.07.1999 – Инженер
Химико-технологичен и металургичен университет
01.12.2009 – 01.12.2010 – Следдипломна квалификация програмиране С++, педагогическа правоспособност
СУ „Св. Кл. Охридски“

Трудов стаж:
20.06.2000 – 30.11.2005 – организатор по труда и персонала – „Паркинги и гаражи“ ЕАД.

06.12.2005 – 21.10.2006 – организатор контрол и управление – „Синеплекс“ ЕООД.

21.02.2007 – 19.07.2007 – организатор – „Елкомерс“ ООД.

От 19.07.2007 г. до сега е председател на НФ „ТУКОТ“ към КТ „Подкрепа“. Основни дейности и отговорности: социален диалог, социално сътрудничество и партньорство, договаряне на МОД, колективно трудово договаряне, пенсионно и здравно осигуряване, организация и структура на работната заплата – нормативни документи, здравословни и безопасни условия на труд, нормативни документи държавна администрация.

Организационни умения и компетенции:
Сертификат „Социален диалог в търговския сектор“, Хърватска;
Сертификат Водещ одитор в областта на корпоративната и социалната отговорност и социалния одит, София;
Сертификат „Работа в партньорство със заинтересованите страни“, София;
Удостоверение курс „Екипна работа и социални права“, София;
Удостоверение курс „Обществени и трудово-правни отношения“, София;
Удостоверение курс „Трудови права“, София;
Удостоверение курс „Лидерство и социални права“, София.

ОТДЕЛ „ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА“
Конфедерален секретар: Нели Христова – Боянова
Тел. 02/987 25 91
e-mail: osp@podkrepa.org
Десислава Христова – главен експерт
Ивелина Хубенова – главен експерт

Д-р Константин Тренчев

Д-р Константин Тренчев

Почетен президент

Роден на 08 февруари 1955 г. в Стара Загора. Учил във френски колеж в Алжир и френска езикова гимназия в Стара Загора. Завършил с отличие висше образование медицина в София. Той е доктор патологоанатом.

От май до септември 1989 г. е политически затворник на съпротивата на комунистическата тоталитарна система. Защитник на правата на българските турци по време на комунистическия режим. Член на Независимото дружество за защита правата на човека.

Основател от 08.02.1989 г. на НФТ „Подкрепа“ – антикомунистически профсъюз, обединил хората на труда, решени за демонтиране на БКП и декомунизацията на страната.

Д-р Константин Тренчев е един от седемте лидери на опозицията, основатели на Съюз на демократичните сили през 1989 г.
Личност, фактор и водач в извършване на прехода на държавата от комунизъм към демокрация и приобщаване на Република България в структурите на НАТО и ЕС.

От 17.03.1990 г. е Президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“ – първата организация в България, приобщена в международното семейство на синдикатите – член на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП). Вицепрезидент на Международната конфедерация на свободните профсъюзи през периода 1992-1996 г. Вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) от май 2003 г. и член на Дирекционния съвет на ЕКП от 2003г.
Д-р Константин Тренчев е носител на най-високото отличие в България – орден „Стара Планина“ – първа степен, Кавалер на ордена на „Светия Божи гроб“ (със седалище Малта).

Владее френски и руски език, ползва английски.

Вярващ и уважаващ останалите религии. Православен християнин.

Съпругата му Кояна е емигрирала в САЩ по принуда от комунистическата власт и в момента работи там. Има дъщеря Мария.

За него честността е най-добрата политика.

Кабинет на почетния президент:
Тел: (+359 2) 987 26 67