Осигуряването за трудова злополука и професионална болест се осъществява чрез задължителното държавно обществено осигуряване като средствата са обособени във фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ФТЗПБ).

Осигурени лица

Задължително осигурени за рисковете “трудова злополука” и “професионална болест” са:

 • работниците и служителите, наети на работа при един или при повече работодатели, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране;
 • държавните служители;
 • съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
 • военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи;
 • членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията;
 • изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;
 • лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности;
 • служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
 • специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на Закона за здравето;
 • морските лица.

(чл. 4, ал. 1 и ал. 2, и чл. 4а, ал. 1 от КСО)

Забележка: Самоосигуряващите се лица и лицата, които получават доходи по извънтрудови правоотношения (договор с възложител) не подлежат на осигуряване за трудова злополука и професионална болест.

Осигурени социални рискове

“Трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО” е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

“Трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО” е злополука, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;

2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;

3. мястото за получаване на възнаграждение.

(чл. 55 от КСО)

“Професионална болест” е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в Списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило трайно намалена работоспособност или смърт на осигурения.

Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение и късните й последици.

(чл. 56 от КСО)

Процедура за установяване на трудовите злополуки

Процедура за признаване на професионалните болести

Осигурителни плащания

Съгласно условията и реда, определени с Кодекса за социално осигуряване, при трудова злополука и професионална болест, осигурените лица или техните наследници имат право на:

 • парични обезщетения за временна неработоспособност;
 • парично обезщетение при трудоустрояване;
 • лична или наследствена пенсия за инвалидност;
 • парични помощи за профилактика и рехабилитация;
 • еднократна помощ при смърт.

Забележка: Пострадалите от трудови злополуки или заболели от професионални болести получават медицинска помощ, лекарства, медицински изделия и помощно технически средства по реда, предвиден в общата здравноосигурителна система и системата за социално подпомагане.

Мероприятия за предотвратяване на осигурителните събития

Средства от ФТЗПБ, предвидени по бюджета на фонда се превеждат ежегодно във фонд “Условия на труд” (ФУТ) към министъра на труда и социалната политика.

ФУТ е създаден със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и финансира проекти и програми за подобряване на условията на труд; разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания; разработване и издаване на учебни и информационни материали в областта на безопасността и здравето при работа.