Пенсионното право има изключително важно значение в системата на осигурителното законодателство.

ПЕНСИЯТА е периодично парично плащане, което се придобива при наличие на определени от закона предпоставки, които са различни в зависимост от нейния вид.

Кодексът за социално осигуряване е основният нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани с пенсионното осигуряване на лицата. По силата на неговите разпоредби се отпускат както пенсии за трудова дейност, така и пенсии, несвързани с трудова дейност.

Пенсиите за трудова дейност са:

  • Пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • Пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  • Пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;
  • Наследствена пенсия.

Пенсиите, несвързани с трудова дейност са:

  • Пенсия за военна инвалидност;
  • Пенсия за гражданска инвалидност;
  • Социална пенсия за старост;
  • Социална пенсия за инвалидност;
  • Пенсия за особени заслуги;
  • Персонална пенсия.

От 1 януари 2013 г. пенсии за особени заслуги не се отпускат по КСО, но продължава изплащането по отпуснатите до тази дата.

От 1 януари 2015 г. социални пенсии за инвалидност не се изплащат, ако лицата получават друг вид пенсия. Социалните пенсии за инвалидност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2014 г. и изплащани към друг вид пенсии, продължават да се получават в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати, а от 1 януари 2019 г. същите се прекратяват, тъй като изплащането им се продължава под формата на месечна финансова подкрепа от Агенция за социално подпомагане.

Отпускането на пенсията е пенсионно производство, което представлява съвкупност от последователни правни действия, насочени към отпускане, изменение, преизчисляване, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на пенсията.

Изплащането на пенсията може да става по два начина – на адрес чрез пощенската станция или по сметка чрез банков клон. При подаване на заявлението за отпускане на пенсия във формуляра се попълва желанието на пенсионера как да получава пенсията си, т.е. той вече трябва да е избрал само един от начините за изплащане на пенсията. Не се допуска част от пенсията да се изплаща чрез пощенска станция, а друга част да се превежда по сметка в банков клон.

Основни промени в областта на пенсионното осигуряване в периода 2019 – 2022 г.