На 16 януари 2013 г. /сряда/ от 13.30 ч., в гр. София, 102 ОУ „Панайот Волов“ / ул. „Звезда“ 3/, кв. Надежда, Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще проведе събитие – обучение на работното място на тема „Актуални промени в трудовото законодателство в областта на безопасността и здравето при работа“, по направление „Безопасност и здраве при работа“ по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“. Едновременно с него ще бъде проведено и ежегодното обучение на Група по условия на труд към училището.
Събитието – обучение се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.