Синдикат „Образование” към  КТ „Подкрепа” направи актуален анализ на ситуацията в образователните институции в Република България, като отчете следните проблеми с редица работещи в системата педагогически и непедагогически специалисти.

Синдикатът настоява за незабавни действия и мерки по отношение на трудовите правоотношения със следните категории заети лица:

  • Педагогически персонал в детските градини, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена;
  • Непедагогически персонал във всички образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование;
  • Лица, заети в образователни институции по трудови правоотношения, възникнали в или за изпълнение на конкретни проекти и програми.

С приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) бяха създадени необходимите нормативни предпоставки за запазване както на заетостта, така и на доходите на педагогическите специалисти в училищата в условията на дистанционно полагане на труд, като в чл.20, ал.2 от ЗМДВИП бе предвидено, че:

„Учителите и педагогическите специалисти осъществяват обучението и подкрепата за личностно развитие по ал. 1 в рамките на трудовото си правоотношение, без да е необходимо сключване на споразумения по чл. 119 от Кодекса на труда, като осигуряват в дома си или избрано от тях друго помещение извън училището работно място и използват необходимото технологично оборудване. За изпълнение на задълженията си от разстояние педагогическите специалисти получават трудовото си възнаграждение, уговорено по трудовото правоотношение.”

       Този подход не можа да намери практическо приложение по отношение на посочените по-горе категории лица, заети в системата на предучилищното и училищното образование. Към днешна дата бяха използвани възможностите за предоставяне на платен отпуск и/или създаване на частична заетост, но работодателите в системата вече са изправени пред избор на способ за уреждане на отношенията си с тези свои работници и служители. Зачестиха сигналите до Синдикат „Образование”, че се упражнява натиск за ползване на неплатен отпуск „по инициатива на работника или служителя”, като алтернативна мярка срещу прекратяване на трудовите правоотношения.

При тези обстоятелства, предвид публично заявената позиция на изпълнителната власт, че основен акцент при мерките, свързани с преодоляване на негативните последици от извънредното положение в страната, е запазването както на заетостта, така и на доходите на работниците и служителите, Синдикат „Образование” настоява незабавно да се предприеме следното:

  1. Министерство на образованието и науката да изготви и представи ясно указание до работодателите в системата на предучилищното и училищното образование, с което да насочи към предприемане на действия, съвместими и приложими съгласно предвидените в законодателството нови възможности, а именно – издаване на заповеди на основание чл.120в от Кодекса на труда за преустановяване на работата на отделни работници и служители, което от своя страна е обвързано със задължението на работодателя да заплаща на тези работници и служители пълното брутно трудово възнаграждение за времето на преустановяване на работа, на основание чл.267а от Кодекса на труда. Това е единственият, както законосъобразен, така и реално съответстващ на същинското фактическо състояние подход за уреждане на отношенията с работниците и служителите по времето на извънредното положение в случаите, когато работодателят не може да създаде реални условия на труд и да възложи изпълнението на трудовите функции, за които се е договорил при сключване на трудовия договор. Този подход е ресурсно осигурен, доколкото чрез системата на делегиран бюджет средствата за неговата реализация са предвидени и са налице в бюджетите на образователните институции. Обръщаме внимание и на факта, че издаването на заповеди по чл.120в от КТ е възможност, за която са налице предпоставки за прилагане със задна дата, доколкото същата бе приета чрез ПЗР на ЗМДВИП, които влязоха в сила, считано от 13 март 2020 г., независимо от по-късното им приемане и обнародване.
  2. МОН да изготви и представи на работодателите ясно практическо указание за възможностите за запазване на заетостта и доходите на лицата, чиито трудови договори се изпълняват по проекти и програми, както и за начина на финансиране на тези възможности;
  3. МОН, работодателските и синдикалните организации в системата на предучилищното и училищното образование да стартират незабавно преговори за анексиране на действащия отраслов колективен трудов договор в посока на намиране на възможности за предвиждане на допълнителна форма на платен отпуск за заетите в системата, който да се ползва при договорени между страните условия и предпоставки след отмяната на извънредното положение, но в рамките на календарната 2020 г. Мотивите за такова искане свързваме с факта, че възможността за издаване на заповеди по чл.120в за преустановяване на работа за определени работници и служители е приложима само в рамките и в срока на обявеното извънредно положение, а и след тази дата, на дневен ред ще е проблема с осигуряването на заетостта и запазването на доходите, както на педагогическите специалисти, така и на непедагогическия персонал в образователните институции. Допълнителен аргумент в тази посока е и очакването, че възстановяването на посещенията на детските градини в началото на летния период ще е съпроводено с ниско ниво на посещаемост, което ще е допълнително затруднение по отношение на създаването на заетост за персонала.

Синдикат «Образование» адмирира правилните политически решения, на МОН и министър Вълчев, относно дистанционното завършване на учебната година и явяването на учениците само за НВО след 7 клас и матурите за зрелостниците.

Абсолютно в унисон с очакванията на учители и родители е отмяната на НВО в 4 и 10 клас.

Училищните ръководства очакват точните указания на МОН:

  • За разстоянието между учениците /1.5, 2 или 2.5 метра/;
  • За предпазните средства на ученици и квестори/маски или шлемове/;
  • За това, кой осигурява предпазните средства /родители, училище или МОН/

Много учители заявяват в синдиката, че все още се страхуват да работят във физическа среда като квестори в предстоящите матури и НВО.

1

 

Това трябва да се анализира от МОН и директорите в образователната система, защото вероятно някои педагогически специалисти от предпазливост ще откажат да участват.

Подобен и другия голям казус в системата, кога ще заработят детските градини и ясли.

С разхлабване на мерките наближава моментът, в който ще заработят много отрасли, съпътствано от реален учебен процес в образователните институции детски градини.

2

 

 

И тук виждаме повишена доза предпазливост в работещите педагогически и непедагогически специалисти.

За стартирането на детските заведения е необходимо Националният оперативен щаб и правителството на Република България да имат повод за позитивни послания към работещите в детски градини и ясли, за да се преодолее натрупаният страх от извънредното положение.