ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДО
Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

А   П  Е   Л

ОТ НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО“ НА КТ “ПОДКРЕПА“

Да сложим край на експлоатацията и да повишим трудовите стандарти в европейското земеделие. Новата Обща селскостопанска политика се нуждае от социална обусловеност. Време е да изпълним със съдържание понятието Социална Европа , а това означава спазване на социалните критерии на цивилизована Европа!

Уважаеми г-н Премиер,
Уважаема г-жо Танева,
Уважаема г-жо Сачева,
Уважаеми представители на медиите в България,

            На 22 и 23 март 2021 година, в рамките на португалското председателство, ще се проведе среща на Съвета на ЕС с участието на министрите на земеделието на всички държави членки на ЕС. Тогава ще бъде даден мандат за провеждане на т.нар. „Супер триалог“ на 26 март 2021 г. за изработване на регламент за стратегическите планове на бъдещата ОСП.

            ОСП разпределя 1/3 от целия бюджет на Европейския съюз, но никога досега работещите не са участвали при определянето на критериите, по които се разходвате тези средства. В правилата на Общата ни селскостопанска политика са залегнали, напълно справедливо, екологичните стандарти, хуманното отношение към животните, но не и трудовите стандарти, безопасните и здравословни условия на труд, хуманното отношение към човека!

            Работещите в земеделието на ЕС са над 10 млн. Това са хора, ангажирани в сезонна работа, на еднодневни трудови договори и други форми на несигурна заетост. Именно там е и огромна част от недекларирания труд. Хората, благодарение на които имаме храна на масата си, често са жертви на експлоатация, на престъпни банди и модерно робство.

            В условията на пандемия от COVID-19, макар да беше ограничено движението на всички европейски граждани, ЕК отправи апел мобилността на сезонните работници да не бъде препятствана, тъй като са „критично важни работници“. Ако не се погрижим за ключовите работници, прибирането на селскостопанската реколта няма да е застрашено само при пандемия, тъй като все по-малко хора ще се склонни да се примиряват с робските условия на труд, съществуването в контейнери вместо нормални жилища, работата в студ и пек, без да са гарантирани минимални хигиенни изисквания.

            Трябва ли да напомним, че и в България станаха публично известни възмутителните условия, при които работят берачите на череши в Шатрово? Живеещи под найлонови палатки , без вода и никакви битови условия под риск от ухапване от змии.[1] Масова практика в целия сектор.

            Липсата на доброволни роби, които да осигуряват продоволствената сигурност на ЕС, вече е факт. Тя трябва да ни подскаже, че условията на труд в земеделието и хранително-вкусовата промишленост бяха пренебрегвани твърде дълго. Не можем да скрием неудовлетворението си от това, че България, въпреки персонално изпратеното отворено писмо от Европейската организация на работещите в земеделието , храните и туризма EFFAT до българският министър на земеделието подкрепено от българските синдикати и още десет други български организации и личности работещи в сектора с призив за подкрепа предложението на европейският парламент за социална обусловеност на ОСП е станала част от порочна коалиция на 13 държави, чието най-силно „социално“ искане е работодателите да информират работниците в земеделието за условията на труд.

         Днес Европейският парламент предлага конкретно и лесно приложимо решение. В позицията на ЕП е посочено ясно: Преките плащания по ОСП трябва да зависят от спазването на приложимите изисквания към условията на труд и заетост, националното законодателство и законодателството на ЕС и конвенциите на МОТ.

            Изключително важно е на 26 март 2021 г. по време на триалога позицията на Европейския парламент да бъде подкрепена и препотвърдена. Базовите трудови права и социалната насоченост на ОСП трябва да станат част от окончателното споразумение между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС.

            Въпросът не е само етичен, това е въпрос на социална справедливост към тези, които се грижат за храната на целия ЕС. Имаме шанс да сложим край на социалния дъмпинг. В настоящата ситуация страдат не само работниците. ОСП трябва да затвори европейската врата за провеждане на нелоялна конкуренция от страна на експлоататорските фирми и така да защити земеделския бизнес, който зачита правата и достойнството на работниците.

Уважаеми г-н Борисов,
Уважаема г-жо Танева,
Уважаема г-жо Сачева,

            Обръщаме се към Вас, тъй като Вие  ни представлявате в Съвета на ЕС. Земеделските работници от всички държави членки очакват ясен отговор от трите институции на ЕС. Отговорността за защитата на българските земеделски работници – без значение дали се трудят на българските или, вече все по-често, на чужди такива, е Ваша.

            Призоваваме Ви да настоявате правилата да защитават интересите на работещите в земеделието – работа на светло, осигурителни права, нормално работно време, здравословни и безопасни условия на труд, цивилизовани жилищни условия. Защита на човешките права, без значение дали работникът е местен или идва от друга държава.

            ЕС сега не е Социална Европа, към която се стремим. Не е лидерът, който задава златните правила за достоен труд и заплащане. Не е Европа на хората!

            Прилагам отворено писмо от европейската организация на работещите в земеделието храните и туризма EFFAT, което е подкрепено от нейните членове, партньори, изследователи, професори и академици. Всички ние заставаме зад исканията за справедливо и устойчиво селско стопанство в Европа!

 

17 март 2021г.

Анелия ИВАНОВА

                                                                           Председател НФ“ЗГС“ на КТ “ПОДКРЕПА“


[1] Игри на глада: Съвременните роби край Шатрово https://baricada.org/2020/06/19/shatrovo-robi/