Документът е приет на срещата на Изпълнителния комитет на 23-ти и 24-ти октомври 2018

Контекст и процедура
След приемането си от Изпълнителния комитет, този документ ще бъде предаден на Конгреса за потвърждение (не са предвидени други изменения), заедно с всички последвали решения, включително и промени на основополагащите разпоредби, ако е необходимо.

Предизвикателство и мисия

(Тази част – която отразява въвеждането на Програмата за действие, представена на CPC (англ.)- ще бъде адаптирана въз основа на решението на конгреса относно приоритетите – затова не бяха взети предвид измененията)

При определянето на своите приоритети за следващия мандат ЕКП възнамерява да отговори на основните предизвикателства, пред които се изправя европейското синдикално движение днес:

 1. Преодоляване на кризата в демокрацията на институционално, икономическо и социално ниво; чертаене на бъдещето на Европа в интерес на работещите; изграждане на път към реформи в Договора, които да предоставят на социалните права важна роля, включително чрез протокол за социалния прогрес, който да бъде включен в Договорите.
 2. Стартиране на нова икономическа политика за Европа за устойчив и приобщаващ растеж, основана на инвестиции и създаване на качествени работни места; преструктуриране на икономическото управление на ЕС, Европейския семестър, ресурсите на ЕМС и ЕС, за да се гарантира, че социалната справедливост върви ръка за ръка с икономическата конкурентоспособност; борбата с данъчния дъмпинг и укриването на данъци, за да се създадат по-справедливи и по-добре координирани данъчни системи в ЕС.
 3. Радикална променя в разпределението на благата и дела на заплатите в икономиката, за справяне с неравенството и укрепване на социалната справедливост; засилване на колективното договаряне и индустриалните отношения за постигане на повишаване на конвергенцията на заплатите и условията на труд за всички; защитата и укрепването на правата на работниците и синдикатите; застъпничество за правата на човека и недискриминация на всички равнища; постигане на пълно равенство между половете в обществото и в света на труда.
 4. Управление на прехода към ниско въглеродна икономика, цифровизация и автоматизация в контекста на глобализацията по справедлив и всеобхватен начин, за да не остава никой трудещ се незачетен; да се поднови политиката за европейската индустрия и да се гарантира, че законодателството в областта на конкуренцията и дружественото право в рамките на единния пазар нямат предимство пред социалните, работническите и синдикалните права; подобряване на участието на работниците на работното място и при промяната и преструктурирането на икономиката.
 5. Преизграждане на европейския социален модел чрез прилагане на Европейския стълб на социалните права чрез законодателство и стабилни мерки за повишаване на конвергенцията, така че всички работници и граждани да могат да се възползват еднакво; постигане на справедливи и приобщаващи пазари на труда, трудова мобилност, социална защита и системи за образование и обучение; оформяне на бъдещето на работата по начин, който намалява несигурността и увеличава защитата на работниците; укрепване и насърчаване на социалния и тристранен диалог на всички равнища.
 6. Разглеждане на миграцията от гледна точка на защита на човешките права, гарантиране на пълно равно третиране на работното място и в обществото, предотвратяване и борба срещу експлоатацията, подготовка за интеграция и включване; преоформяне на кодекса на ЕКП към многостранен подход на европейско и световно равнище чрез политики, които дават приоритет на социалните и работническите права в контекста на международните институции и форуми, където трябва да се засили ролята на синдикатите; като се застъпва програма за търговия и глобализация от по-справедлив и приобщаващ характер, включително чрез международни инициативи като Програмата на ООН 2030 за устойчиво развитие.

През следващия период ЕКП ще посрещне предизвикателствата и ще изпълни приоритетите  чрез конкретни действия, описани подробно в Програмата за действие 2019-2023 на ЕКП. ЕКП ще продължи да усъвършенства методите си на работа чрез засилване на координацията с националните и секторни филиали за по-добра връзка между европейските и националните действия, насочени най-вече към институциите и правителствата на ЕС като главни творци на европейския дневен ред. За да помогне за постигането на всичко това, ЕКП също така ще започне процес за обновление на синдикатите, който да бъде координиран със сходни действия, предприети от неговите филиали в страни и сектори.

Стратегията за обновяване на синдикатите ще включва инициативи, насочени специално към:

 1. защита на работниците в традиционните сектори, които са изложени на риск от загуба на работа, права и защита;
 2. Разширяване на сходни права и защита на несигурни и нестандартни работници;
 3. По-добро включване на специфични групи като младежи, жени и емигранти в професионалния живот и процесите на вземане на решения.

Организация и кампании

Дълбоките промени в света на труда ще имат силно отражение и върху бъдещето на синдикатите. Ако спадът на членската маса продължи със сегашните темпове, дълго съществували синдикати могат да останат в историята в близките десетилетия. Дори страните със силни синдикални движения ще понесат катастрофален удар. Необходимостта от обновяване на синдикатите е от първостепенно значение.

Специално създаденият след Парижкия конгрес Комитет на ЕКП обедини отговорните лица за организацията и развитието на синдикатите и доведе до известен напредък, включително по-тясното сътрудничество между ЕКП и МКП в тази област.

ЕКП, заедно с образователния департамент на ЕСИ, ще осигури програми за обучение на синдикални професионалисти от цяла Европа, за да развие техния опит в улесняването на аналитичното и стратегическото мислене и дискусиите за подновяване и организиране. След тази първа стъпка ще бъде разработено предложение за обучение, което да отговори на нуждите на синдикалните професионалисти, като им предостави инструменти и методи за прилагане на стратегиите за обновяване и организиране, определени от техните съюзи. Изследванията на ЕСИ също ще насочват и подкрепят ЕКП в анализ на мащаба на предизвикателството за членство в синдикати.

Това не е достатъчно за мащаба на бъдещото предизвикателство: ЕКП трябва да продължи напред. Следващата стъпка трябва да бъде обединяването на усилията в обучението, очертаване на стратегии за организиране / обновяване и изследвания с политически ангажимент и качествена комуникация; последователна инициатива за обновяване на синдикатите, планирана стратегически и внимателно, с принос от всички филиали за действия заедно за общото благо.

Инициатива, изградена в дух на солидарност за обновяване и изградена в съответствие с националните и секторни различия, насочена към жени, млади работници, емигранти, нестандартни работници и други слабо представени групи, които да бъдат наясно, че сили като декарбонизацията, цифровизацията, роботизацията и глобализацията ще оформят бъдещето на труда и заетостта.

Тези фактори ще бъдат отчетени, що се отнася до определянето на приоритети за Стратегията на кампанията на ЕКП, която ще бъде приложена през следващия мандат. То ще стане въз основа на опита от кампанията „Равни заплати“, която ще бъде допълнително оценена.

Изпълнителният комитет ще вземе решение за евентуална нова кампания (и) за следващия мандат, след което ще бъде включена в Програмата за действие на Конгреса и ще бъдат допълнително разработени след Конгреса. Изпълнителният комитет отговаря за определянето на ясен фокус, цели, средства, инструменти и пътна карта за евентуални бъдещи кампании.

Секретариатът на ЕКП ще предложи следните теми за възможни следващи кампании, които Изпълнителният комитет да обмисли:

– засилване и популяризиране на колективното договаряне, в контекста на борбата за желаното увеличение на заплатите за европейските работещи и повишаване на конвергенцията на заплатите;

– укрепване и насърчаване на правата и социалната защита на нестандартни и несигурни работници като част от стратегия за обновяване и организиране на синдикатите.

Транснационално синдикално сътрудничество и помощ на членовете

Увеличаването на трудовата мобилност и миграцията изисква засилване на синдикалните стратегии за интеграция, равнопоставеност и предоставяне на помощ на пътуващите работници, за превенция и борба с дъмпинга и експлоатацията.

За да се случи това, трябва да се обмисли транснационалното сътрудничество със синдикатите, за да се гарантира, че пътуващите членове на синдикати могат да бъдат подпомагани в чужбина от всички филиали на ЕКП.

Решения относно транснационалното членство бяха взети на предишни Конгреси (9-тия Конгрес на ЕКП в Хелзинки, 29/06 – 2/07/1999).

Резолюция: „Към Европейска система на индустриалните отношения“ -ЕКП ще изготви Харта за взаимно признаване на членството в синдикати между  всички филиали на ЕКП:

[12]https://www.etuc.org/sites/default/files/document/files/resoluspec_130799.pdf

Лидери на членуващите организации подписаха Хартата „Европейски синдикати без граници“:

[13]https://www.etuc.org/sites/default/files/document/files/etuc_congress_1999_chart_en.pdf

Изпълнителният комитет и Конгресът се приканват да обмислят действия за по-ефективно изпълнение на такива решения, заедно с някои актуализации, ако е необходимо, в стриктно сътрудничество и отчитане на ролята на Европейските синдикални федерации и националните филиали.

Секретариатът на ЕКП ще представи подробно предложение до Изпълнителния комитет след Конгреса относно начина на изпълнение, вида на помощта, която ще бъде предоставена на транснационалните членове, възможните правни последици и свързаните с тях разходи.

Може да бъде създадена специална група в рамките на Управителния комитет, която да подготви такова предложение.

 Комуникационна стратегия на ЕКП

Комуникациите са от основно значение за постигането на целите на ЕКП. Налице е значително увеличение на присъствието на ЕКП в медиите и социалните медии от последния конгрес насам. Това е резултат от работата, извършена от ЕКП за изпълнение на Резолюцията относно съобщенията, приета от Изпълнителния комитет през октомври 2015 г.

Широкообхватният обсег на комуникации на ЕКП включва:

 1. Все по-успешно медийно отразяване (по-успешно в някои страни);
 2. Обширна аудитория в социалните медии (над 17 000 последователи в Twitter), използващи привлекателни визуални материали, включително „снимковите акции“ на заседанията на Изпълнителния комитет
 3. Голямо количество редовно актуализирано съдържание на уебсайта на ЕКП;
 4. Широко разпространен месечен бюлетин и тримесечен бюлетин „национални актуализации“;
 5. Материали, предоставени предварително и под възбрана/ембарго/ за шест „Интернационални дни“, на които филиалите се съгласяват да предадат общо послание, както и за кампанията „Увеличаване на възнаграждения“

Засилването на контактите и сътрудничеството между лицата от отделните филиали е факт,  но подкрепата на филиалите трябва да бъде подобрена. По наша преценка никое от комуникационните действия не се поддържа от повече от 25% от филиалите. Разработването и изпълнението на комуникационна стратегия трябва да отчита специфичните национални обстоятелства, като позволява на националните филиали гъвкавост по отношение на тяхното активно участие.

Макар че все още има уроци, които да бъдат научени и правилната оценка трябва да бъде финализирана, кампанията „Увеличение на възнагражденията“ показа, че ЕКП може да проведе качествена европейска кампания със своите филиали. Кампанията трябва да остане финансиран отделно специален приоритет (ограничен във времето).

ЕКП ще разчита на активността на филиалите за:

 1. Да публикуват информация за Конгреса в техните социални медии, уебсайт(ове), бюлетини / списания;
 2. Стрийминг на живо или видеоклипове на уеб сайтовете им;
 3. Осигуряване на възможно най-висока видимост в социалните медии в социалните медийни платформи на всички филиали за най-малко една договорена дейност в Конгреса.

Независимо от значителния напредък в комуникациите на ЕКП, има още много да се направи, включително:

 1. Подобрена координация с ETUI за по-добро използване на техните изследвания;
 2. Да се улесни и опресни лексиката на ЕКП, за да се отличи тя от Брюкселската полемика и синдикален жаргон;
 3. Още подобрение на уебсайта на ЕКП, по-специално на достъпа до документите, и в социалните медии, за да разшири популярността в LinkedIn и Instagram.

Необходимо е да се увеличи капацитетът на Отдел по Комуникациите, особено на немски език, тъй като другите основни езици на ЕС вече са включени до известна степен. С допълнителни инвестиции Отделът по комуникациите може:

 1. Да се преведат ключови постове и прессъобщения на немски език и да има част от уебсайта на ЕКП на трети език;
 2. Засилване на комуникациите с филиалите, по-ранно снабдяване на партньорите с информация относно действия и материали под ембарго;

Засилване на комуникациите с филиалите, придружаване на партньорите по-скоро предварително предупреждение за действия и материали под ембарго;

 1. Използване на нови социални медийни платформи или комуникационни инструменти с разнообразни публикации, например видеа;
 2. Размисъл за засилване на действията на ЕКП чрез онлайн кампании;
 3. Размисъл за по-общи послания, с които да се популяризира дейността на синдикатите и да се отпразнуват постиженията им: разширяване на комуникациите на ЕКП отвъд европейските дела и солидарност с филиали в извънредни ситуации, за да бъде единен европейският глас на синдикализма.

 Структура на ЕКП

Структурата на ЕКП трябва да посрещне бъдещите предизвикателства по ефективен начин и да бъде сигурна, че нейните цели и мисията, определена от Конгреса, ще бъдат напълно изпълнени.

Изпълнителният комитет на ЕКП препоръчва на Конгреса да приеме следните решения:

 1. Намаляване на избрания отбор от седемчленен на шестчленен избран колектив за периода 2019-2023 г., като същевременно запазят двамата заместник-генерални секретари, съгласно Конституцията. Ето защо в Конституцията на ЕКП не са необходими никакви свързани с това промени.
 2. Подобно намаляване ще доведе до реинвестиране на спестяванията в укрепването на постоянния персонал.
 3. Такова намаляване ще бъде придружено от реформа на сегашното споразумение на председателя / заместник-председателите на ЕКП, за да се запази и дори да се подобри географското равновесие и представителството сред избрания екип и президентите / заместник-председателите. Вместо редица ротационни заместник-председатели ще бъдат избрани двама заместник-председатели, докато ротацията на позицията на президента по време на мандата ще бъде възможна, ако това бъде уговорено от Изпълнителния комитет. Това ще изисква промени в Конституцията на ЕКП: въвеждане на позицията на заместник-председателите, в подкрепа на президентските функции; Заместник-председателите да бъдат избирани от Конгреса вместо от Изпълнителния комитет; въвеждане на максимален брой заместник-председатели; възможна ротация на позицията на президента. Подобна вътрешна реформа има за цел също да засили участието на президента / вицепрезидентите в подготовката на решенията на Изпълнителния комитет. Изпълнителният комитет ще избере допълнителен заместник-председател, сред членовете на Управителния комитет, за представителството на Европейските синдикални федерации. Такъв вицепрезидент няма да участва в евентуална ротация на позицията на президента.
 4. Генералният секретар, заедно със Секретариата, ще обмисли разпределянето на досиета сред избрания екип, за да съответства на приоритетните области на политиката, одобрени от Конгреса, и съответно ще бъде организиран постоянният политически персонал. В това отношение Генералният секретар, заедно със Секретариата, обсъжда назначаването на Директори / Ръководители на области на политиката.
 5. Секретариатът на ЕКП ще продължи да прилага своята политика по отношение на персонала, за да гарантира, че освен достойнство и компетентност, се вземат под внимание и географският баланс и равновесието между половете.

Функциониране на органите на ЕКП

Нуждата от по-ефективно функциониране на органите на ЕКП (Изпълнителен комитет, Управителен комитет, Постоянните и Временни комисии) е обсъждана дълго време, преди и след Парижкия конгрес.

Някои реформи на правилата вече са въведени, както се вижда от списъка по-долу. Промените в Конституцията са одобрени от конференция по средата на мандата, а други трябва да бъдат одобрени от Конгреса през 2019 г.

Някои допълнителни промени в съществуващите правила ще бъдат разгледани от Изпълнителния комитет, например:

 1. Оптимизиране на дневния ред чрез увеличаване на задачите и отговорността на Постоянните комисии при подготовката на решенията на Изпълнителния комитет
 2. По-добро съсредоточаване и съкращаване на документите на Изпълнителния комитет и, доколкото е възможно, свързване на точките от дневния ред с документи, изискващи решения;
 3. Насърчаване на лидерите да присъстват, като се занимават с най-важните политически дискусии и приоритети в първата част на срещите;
 4. Доставяне на документи 10 дни преди срещите, с изключение на извънредни ситуации.

Това означава по-силна ангажираност от страна на филиалите при назначаването на подходящи експерти и координирането им, както и засилена отговорност от страна на членовете на Постоянния комитет.

Трябва да бъдат обмислени подобрения във функционирането на Постоянния комитет, като:

 1. Срещите да бъдат планирани предварително, като съответната информация и основни документи трябва да бъдат предоставени своевременно;
 2. Решенията на Изпълнителния комитет да бъдат изготвяни от Постоянните комисии чрез прозрачни и своевременни консултации по документи;
 3. Разпространение на протоколите от заседанията в опростения формат, който вече е приет от Изпълнителния комитет;
 1. Използване на иновативни цифрови инструменти, поне за срещи с ограничено участие и без тълкуване;
 2. Може да се обмисли преначертаване на обхвата и определянето на постоянните комисии с цел увеличаване на броя на заседанията, като същевременно се запази съгласуването между комитетите и досиетата и задачите на ЕКП.

Ролята, задачите и заседанията на Управителния комитет следва да се подобрят, като се обсъждат повече политическите приоритети (в допълнение към задачите, поставени от Конституцията на ЕКП), и се преразглежда честотата на заседанията.

При запазване на задачите, които Конституцията на ЕКП дава на Управителния комитет (като финанси, принадлежност и вътрешни въпроси), Комитетът може да се разглежда и като вътрешен ориентиращ орган, включващ главни лидери в подготовката на съответните решения, Изпълнителния комитет.

Форматът и задачите на Пролетните / Летните училища, които ще се проведат в годините между Конгреса и средносрочната конференция, ще бъдат разгледани, за да се проверят дали са необходими актуализации в Конституцията / правилата на ЕКП.

Ще бъде обърнато внимание на укрепването на координацията на ETUC на други мрежи, като например TUSLOs (служители за връзка със сесиите на синдикатите), националните служители, UnionMigrantNet и ECTUN (Европейска мрежа на европейските столици).

Установени правила

Конституция-базисни правила (за гласуване, структура)

[1] https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/other/files/ces-congrecs_2015-statuts-uk-ld_def_0_0.pdf

Критерии за присъединяване на нови организации към ЕКП (Изпълнителен комитет 29/30 ноември 1979 г.)

[2]https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/other/files/etuc_affiliation_criteria.pdf

Вътрешни правилници, уреждащи преговорите за междусекторен междуотраслов социален диалог (Изпълнителен комитет 1 декември 2004 г.)

[3] https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/06b-irpsdcrosssect- enrev2-ado.pdf

Женски комитет(Изпълнителен комитет, 8 юли 2009г.)

[4] https://www.etuc.org/en/document/internal-rules-procedure-etuc-womens- committee-revised-executive-committee-meeting-8-july#.WsTjvIhuaUl

Вътрешен процедурен правилник на Комитета за младежта на ЕКП (Изпълнителен комитет 14-15 декември 2016 г.)

[5] https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/adopted-19-en- internal_rules_of_procedure_for_etuc_youth_committee.pdf

Координационният комитет на IRTUC преработи вътрешния процедурен правилник (Изпълнителен комитет 13-14 юни 2017 г.) [6]https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/etuc_resolution_intern al_rules_procedures_en.pdf

Правилник за дейността на Постоянните комисии (Изпълнителен комитет 28-29 октомври 2015 г.) [7] https://www.etuc.org/sites/default/files/other/files/permanent_committees_internal_rul es_of_procedure_en.pdf

ЕКП / ЕИСК за сътрудничество в Групата на работниците (Изпълнителен комитет 28-29 октомври 2015 г.)

[8]https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/document/files/en-etuc-eesc- cooperation.pdf

Конституционни промени

Средносрочната конференция одобри измененията в Конституцията на ЕКП за равновесие между половете, съгласно мандата, получен от Парижкия конгрес.

Допълнителни промени в Конституцията, особено по отношение на правата на глас, бяха обсъдени и ще бъдат представени на Конгреса.

При необходимост ще бъдат разгледани и други изменения въз основа на решенията, приети в рамките на този документ (например Заместник-председатели, Ръководен комитет).

Изчерпателен списък с такива изменения ще бъде предоставен своевременно.

Дискутирани правила

Избиране на Управителния комитет (да бъде официално приет от Изпълнителния комитет през октомври) – Конституция на ЕКП:

[9] https://www.etuc.org/system/files/event/private- files/annex_3_to_the_report_of_the_ad_hoc_committee_on_constitution_review.pdf

Преразглеждане на Правилника на Конгреса (да бъде актуализиран и приет от Изпълнителния комитет през март 2019 г.) – Конституция на ЕКП:

[10] https://www.etuc.org/system/files/event/private- files/congress_rules_and_procedure.pdf

Тълкуване на правилата за гласуване (приети на средносрочната конференция)

[11] https://www.etuc.org/system/files/event/private-files/04b-en-mid- term_conference-rules_and_procedures_0.pdf

Сътрудничество с ЕСИ

Официални отношения между членовете на ЕСИ и ЕКП

Взаимодействието се осъществява главно чрез Общото събрание и Управителния комитет. Те одобряват работната програма и бюджета (заседания от февруари и март). Те одобряват изпълнението на бюджета и работната програма за предходната година на заседанието през октомври.

През последните шест години е имало и специален въпрос за ЕСИ в дневния ред на Изпълнителния комитет на ЕКП през октомври, главно представяне и обсъждане на приоритетите на ЕСИ, както и осигуряване на възможност за включване на теми или нови начини за разпространение. Често времето за обмен е доста ограничено поради ограничението на дневния ред и обсъжданията на ЕКП.

Освен това от юни до септември се осъществява обмен с организациите – членки на ЕКП, за подготовка на образователната програма и конференция, която да се провежда през септември.

Предложения за подобрение  

Приоритетите на работната програма ще бъдат представени на първия ден от заседанието на Изпълнителния комитет през октомври, като за първата дискусия ще се отдели най-малко един час с лидери относно общите приоритети на ЕСИ за следващата година. Освен това, през следобеда на втория ден на ExCo ще има възможност за по-задълбочено обсъждане на избраните дейности, където ETUI ще представи проектни идеи за работната програма за следващата година.

Ще има „открит дебат през пролетта“ относно приоритетите на синдикатите. Този допълнителен семинар за членовете на ЕКП и директорите на ЕСИ ще бъде председателстван от Конфедералния член на ЕКП, който отговаря за ЕСИ. За да се намалят разходите, тя може да се организира заедно с Изпълнителния комитет през юни.

Ще бъде допълнително засилено и задълбоченото и така плодотворно сътрудничество между ЕСИ и Секретариата на ЕКП, Конституционните комитети на ЕКП (на жените, младежите, IRTUC) и Постоянните комисии, както на базата на доказателства, така и на образователни и обучителни дейности.

Що се отнася до преводите, ЕСИ ще предостави документ, който представя политика и. До този момент това се прави на ad-hoc основа с анализ на разходите и ползите, като се има предвид силният и ясен интерес от страна на националните синдикати и възможността за широко разпространение в съответните страни.

ЕСИ посреща редовно посетители от филиалите, с които обсъждат дейностите и методите и на действие, и най-вече достъпа до него. Директорите посещават редовно организациите-членки.

Сътрудничество между Европейските синдикални федерации и Работна група на ЕИСК

ЕКП и Eвропейските синдикални федерации винаги са поддържали тясно сътрудничество, което трябва да бъде задълбочено, като свържат дейностите си стратегически, без това да доведе до нарушаване на тяхната автономия.

Ще се организират редовни срещи на Секретариата на ЕКП и Генералните секретари на Европейските синдикални федерации. Целта ще бъде обмен на информация и стратегическо планиране за съвместни дейности.

ЕКП и ЕСФ се стремят да укрепват взаимната си координация по въпроси от общ интерес, редовно да се консултират със стратегии и действия, свързани с тях и, когато е възможно, да използват по-ефективно наличните ресурси.

Вдъхновени от Съвета на световните съюзи, ЕКП и ЕСФ биха могли да организират съвместна среща на техните лидери по актуален въпрос всяка година.

Европейската конфедерация на профсъюзите ще започне дискусия с ръководството на Групата на работниците в ЕИСК, за да възобнови и укрепи взаимното сътрудничество и при необходимост да преразгледа и актуализира съществуващото споразумение за сътрудничество.

Финанси на ЕКП

Секретариатът е разгърнал през мандата 2015-2019 цялостна стратегия, която да направи финансовите средства на ЕКП устойчив в дългосрочен план, като същевременно се решават спешни краткосрочни проблеми.

Изпълнителният комитет ще (бъде помолен да) възстанови в рамките на Управителния комитет Комитет по финансите, който ще бъде председателстван от Председателя, със следните функции:

 1. Анализ на средносрочните тенденции за членство, други приходи и разходи;
 2. Разгледане и даване на препоръки на Секретариата за увеличения на приходите, евентуални спестявания, структурни промени и мерки за ефективност, насочени към справяне с предизвикателствата, пред които е изправена ЕКП, включително допълнителни задачи и отказ на присъдиняване;
 3. Разглеждане и даване на препоръки на Изпълнителния комитет относно всяка необходима реформа в механизма на таксите за присъединяване, за да се постигне стабилен бюджет в средносрочен и дългосрочен план.