На 08 октомври 2013 г. /вторник/ от 11.00 ч. Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ ще проведе протестен митинг пред сградата на Министерство на земеделието и храните /служебен вход на ул. „Дамян Груев“/. Митингът ще премине под мотото Бъдеще на „Напоителни системи“ и е във връзка със забавянето на работните заплати в „Напоителни системи“ ЕАД и неясното бъдеще на дружеството.
Синдикалните членове на КТ „Подкрепа“ към „Напоителни системи“ ЕАД за пореден път настояват, с цел гарантиране редовното изплащане на работните им заплати да:
1.Бъдат разплатени от бюджета на Р България дължимите средства за опазване от вредното въздействие на водите, както следва:
-за 2011 г. – 2 408 240 лв.;
-за 2012 г. – 4 692 795 лв.;
-към 30 юни 2013 г. – 3 237 444 лв.;
-за охрана на язовирите – 1 582 696 лв.;
-поетите задължения на „Хидромелиорации Севлиево“ АД – 598 773 лв.;
2.В бюджета на Р България да се предвидят целеви средства за ОПВВВ отводняване и предпазване от вредното въздействие на водите и за охрана на язовирите в размер на:
-до края на 2013 г. – за ОПВВВ 3 300 000 лв.;
– за охрана на язовирите 364 000 лв.;
-за 2014 г. – 16 млн. лв.
3.Решаване въпросите на трудовата заетост да става с разум и мисъл за бъдещето на системата, което е свързано със запазване на достойнството на хората, с грижа и мотивиране на специалисти и работещи.