При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. Следователно, излизането в отпуск за бременност и раждане по чл. 163 от КТ и след това в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от КТ по време на изпитателния срок спира изтичането на срока за изпитване. Ако към момента на завръщане на работа след ползването на отпуски за бременност и раждане и отглеждане на дете до двегодишна възраст изпитателният срок все още не е изтекъл, то трудовият договор може да бъде прекратен във всеки момент на основание чл. 71, ал. 1 от КТ до изтичане на остатъка от изпитателния срок. Основанието за прекратяване по чл. 71, ал. 1 от КТ не попада в  чл. 333, ал. 1,

  1. работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст;
  2. трудоустроен работник или служител;
  3. работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването;
  4. работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск;
  5. работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл. 7, ал. 2 и чл. 7а, за времето, докато има такова качество;

5а). работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл. 6, за времето, докато има такова качество;

  1. (нова – ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество, за времето, докато изпълнява функциите си.

(5) Бременна работничка или служителка както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12, както и без предизвестие на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6. В случаите на чл. 330, ал. 2, т. 6 уволнението може да стане само чрез предварително разрешение на инспекцията по труда.

(6) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2008 г.)  Работник или служител, който ползва отпуск по чл. 163, може да бъде уволнен само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1,ползват специалната закрила при уволнение.