„ПИЕР“ – „Подкрепа за институционална експертна реализация“ е проект на Конфедерацията на труда „Подкрепа“, който дава възможност за заетост от 12 месеца на безработни младежи – юристи, икономисти, експерти деловодство и архив в Централата на КТ „Подкрепа“ и нейните поделения в гр. София /Национални федерации и синдикати/.

Проектът е част от усилията на КТ „Подкрепа“ за намаляване на младежката безработица и тяхната институционална експертна реализация.

Чрез информационния портал на „ПИЕР“ Вие можете да получите безплатна консултация и да защитите Вашите права, като поставите въпросите от възникналите казуси на работното Ви място.

Над 40 експерти на КТ „Подкрепа“ от София, шестте икономически района и от 24 професионални сектора очакват Вашите запитвания по електронен път в сферата на колективното трудово договаряне, осигурителното и трудово законодателство на Р България на:
www.podkrepa.org/pier

Проект „ПИЕР“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място“.