На 18 юни 2020 г. КТ “Подкрепа” проведе Встъпителна конференция в рамките проект BG05M9OP001-1.051-0007-C01 “Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия”. Партньор на КТ „Подкрепа“ при изпълнението на договора е Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), а асоцииран партньор е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Във Встъпителната конференция участие взеха инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент и ръководител на проекта, Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, инж. Васил Велев, председател на УС на АИКБ, инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА ГИТ и Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Инж. Иоанис Партениотис представи целите, заложените за изпълнение дейности, обхванатите регионални структури и очакваните резултати. В рамките на проекта ще бъдат разработени и въведени нови модели и инструменти за адаптиране на предприятията и служителите в 10 икономически сфери – строителство, транспорт, лека промишленост, хранителна и питейна промишленост, металургия, металообработване, добивна промишленост, търговия, услуги и туризъм, водоснабдяване и енергетика. Планирано е изготвянето на две пътни карти за подобряване на индустриалните отношения и повишаване адаптивността на служителите и предприятията към променящите се икономически условия.

Главната цел на проекта е повишаване адаптирането на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия и да подкрепи утвърждаването на стандартите за социално сътрудничество и разгръщането чрез тях на “зелени модели”, включително въвеждането на нови системи, практики и инструменти за управление на човешките ресурси за подобряване услвията на труд.

“Подкрепа за повишаване адаптивността на заетите лица и предприятията към променящите се икономически условия” се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и е с общ бюджет 2 332 010.02 лв., от които 349 801,51 лв. национално финансиране и 1 982 298,51 лв. европейски средства. Периодът за изпълнение на проекта е 29 месеца с начало 03.02.2020 г. и край 03.07.2021 г.

project2020