На 27 и 28 юни 2013 г. от 13.30 ч. в курорта „Боровец“, хотел „Еуфория“, ще се проведе Втора годишна конференция по Дейност 1 „Създаване на информационна система за анализ на колективните трудови договори“ по проект „Подкрепа за Достоен труд“.
Форумът ще бъде открит от г-жа Венеция Левичкова – главен експерт на Дейност 1.
Темата на конференцията е „Възможностите на информационната системата (печатни материали)“.
На конференцията ще бъдат представени реализираните до този момент дейности по „Създаване на информационна система за анализ на колективните трудови договори“. Експертите на Дейност 1 ще презентират издадените печатни информационни материали – сравнителни анализи на БКТД, сравнителни анализи на КТД ниво предприятие и тематични сравнителни анализи от раздели на колективни трудови договори.

Конференцията е част от Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“, която се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.