КТ „Подкрепа“ ще представи на 1 юли 2011 г. от 11.30 ч. в Килийното училище на гр. Кюстендил информация за възможностите за обучение на заети лица по проекти, финансирани от национални и международни програми. Експерти от КТ „Подкрепа“ ще информират присъстващите и за възможностите за Дистанционно обучение за трудови, осигурителни и граждански права. Необходимостта от преквалификация и подобряване на квалификацията на заетите лица, ниското участие на възрастните в различни форми на учене през целия живот правят актуална и изключително важна темата, свързана с начините за кандидатстване, за участие в обучение и финансовите инструменти.
Глобалната конкуренция, демографското развитие, задълженията, свързани с изменението на климата и организационните промени в предприятията оказват драматични последици върху пазара на труда и изискват от работещите нови знания, умения и компетентности. Изследванията в държавите от ЕС показват трайно намаляване на работните места за нискоквалифицирани работници и търсене на лица с висока квалификация. Наблюдава се и преструктуриране на икономиката, налагащо увеличаване на броя на лица с квалификация в сферата на услугите, за сметка на тези, заети в производствата.
Технологичният напредък, особено новите информационни и комуникационни технологии, биотехнологиите и нанотехнологиите, дават възможност за разкриване на качествени работни места, но и изискват нови знания, умения и високо квалифицирана работна сила.
Форумът, който КТ „Подкрепа“ организира, е една от формите на реализиране на цялостната политика на организацията, насърчаваща ученето през целия живот и пълноценно включване на работещите в системи за учене на работното място, включително и чрез реализиране на индивидуални планове за учене и кариерно развитие.
Ще бъдат представени схеми за финансиране на обучения на заетите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Предстои стартиране на програмата „Аз мога повече“ за обучение с ваучери на заети лица; за работодатели – „Квалификация на заети лица – фаза 3“ и „Социални иновации в предприятията“; за работещи в сферата на образованието – „Квалификация на педагогическите специалисти“.
Националната кампания „Подкрепа за Достоен труд“ се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.