ДО

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СОФИЯ

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ

ОТНОСНО:   т.I.29. от Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

            Съгласно т.I.29. от Ваша Заповед РД-01-856 от 19.10.2021 г. като противоепидемична мярка се въвежда изискването „работодателите в лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, диализните центрове, хосписите и домовете за възрастни хора организират работния процес, като допускат до работа само служители с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването”.

От една страна, цитираната формулировка предизвика предприемането на действия от страна на работодатели, с които драстично се нарушава конституционно гарантираното право на труд при погазване на множество разпоредби на трудовото законодателство. Непосредствено след публикуването на заповедта, започнаха да постъпват десетки сигнали от синдикални членове на Медицинска федерация „Подкрепа”, работещи в лечебни заведения. Според предоставената информация, в общия случай, те са били уведомени, че считано от 21 октомври 2021 г. няма да бъдат допускани до работа, ако не отговарят на посоченото изискване, като в този случай ще им бъде отчетена „самоотлъчка” или ще трябва да подадат заявление за ползване на неплатен отпуск. Вашето разпореждане може да доведе до недопускане до работа, като в този случай работодателите биха могли да приложат дадените им с чл.120в от Кодекса на труда правомощия, като в случай на преустановяване на работа на определени работници и служители, биха дължали заплащане на брутното трудово възнаграждение на основание чл.267а от Кодекса на труда. Работниците и служителите не могат да бъдат отстранени от работа на друго годно правно основание, доколкото временно отстраняване от работа се предвижда единствено в случаите по чл.199 от КТ, т.е. когато работникът „се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство”. Не съществува нормативна разпоредба, с която наличието на посочения от Вас здравен статус да се явява условие за упражняване на която и да е професия или длъжност в Република България. С други думи, лишаването на работника или служителя от възможността да положи труд в случаите, когато се явява в установеното работно време с готовност да осъществява трудовите си функции, не може по никакъв начин да се обвързва с негативни последици за него, изразяващи се в неизплащане на трудовото възнаграждение, а още по-малко в констатирането на „самоотлъчка”, доколкото това е основание за дисциплинарно уволнение съгласно разпоредбата на чл.190 от Кодекса на труда.

От друга страна, предвид ориентировъчните обобщени данни за ваксинационния статус на заетите в болничните заведения, недопускането на работа, при условията на т.I.29. Ваша Заповед РД-01-856 от 19.10.2021 г., крие изключително сериозен риск болничните заведения да бъдат изправени пред обективна и практическа невъзможност да изпълняват функциите си, а допуснатите до работа работници и служители да бъдат претоварени извън допустимото и то на общия фон на недостиг на здравни работници. В този смисъл, трябва да се отчете и факта, че дори стимулиращия ефект на това изискване в посока нарастване ръста на ваксинираните, би бил постижим от формална гледна точка след завършване на пълен цикъл на ваксинация, което е свързано обективно с технологичен срок, изтичащ далеч след влизане на Вашата заповед в сила.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

            Медицинска федерация „Подкрепа” води активна комуникация с други структури на Конфедерация на труда „Подкрепа” както и с ръководството на самата конфедерация относно наличието на аргументи за обжалване на определени текстове на Заповед РД-01-856 от 19.10.2021 г., но предвид факта, че заповедта подлежи на предварително изпълнение, с настоящото Ви приканваме да анализирате внимателно текста на РД-01-856 от 19.10.2021 г. и възможността за неговата отмяна или прецизиране, а в случай, че не намерите основания за това в посоченото по-горе, настояваме, да издадете (до влизане на заповедта в сила) ясни и точни Указания по прилагане на посочената противоепидемична мярка, отчитайки аргументите ни.

20.10.2021 г.

София

С уважение,

Соня Върбанова

Председател

Медицинска федерация „ПОДКРЕПА”