На 22 май 2014 г. от 09.00 ч. в гр. Ахелой /в ОУ „Христо Ботев“ – ул. „Дуков“ 8/, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно Информационно бюро „Достоен труд“ и ОИБДТ – Бургас ще проведат събитие-обучение на работното място на тема „Обучение на Комитета по условия на труд“.
Обучението ще проведе г-жа Нина Алексиева – експерт „БЗР“ ОИБДТ – Бургас.
Мероприятието цели по-пълноценно обучение на участниците за проблеми, свързани с риска на работното място и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в сферата на образованието, които също така ще бядат запознати и с актуалните промени в нормативната уредба по БЗР.
Ще бъдат проведени и работни срещи, както и консултации с представители на работодатели. В мероприятията е ангажиран и инж. Александър Загоров – старши експерт „БЗР“.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.