На 06 август 2014 г. от 10.30 часа в гр.Белово, в сградата на община Белово ще се проведат обучения по безопасност и здраве при работа, организирани от Информационно направление БЗР на Централно информационно бюро Достоен труд.
Темата на обученията е Основен курс по безопасност и здраве при работа като целта на мероприятието е повишаване знанията на участниците за безопасно поведение на работното място и спазване на изискванията за постигане на здравословни работни места.
Целевата група на обучението са работещите в сферата на администрацията и образованието от гр. Белово и региона.
Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.