На 09 юли 2014 г. от 11.30 часа в гр. Бяла, Държавна психиатрична болница /ул. „Дряново“ 3/, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно информационно бюро „Достоен труд“ и СИБДТ Бяла ще проведат събитие-обучение на работното място, във връзка с оценката на риска на работното място, управлението на стреса и минимизирането му като рисков фактор в трудовия процес.
Темата е: „Психосоциални рискове на работното място. Управление на професионалния стрес“.
Експертите на КТ „Подкрепа“ ще акцентират върху проблематиката и възможностите за справяне със стреса при медицинските работници с оглед на това, че особена негативна роля и негативен резултат от стреса на работното място има в професиите, свързани с т. нар. работа с хора. Поради общите проблеми в сферата на здравеопазването и болничната помощ стресогенните фактори имат по-ясно изразен отрицателен резултат и въздействие върху трудещите се в тази сфера.
Участници в събитието ще бъдат медицински работници от Държавна психиатрична болница – гр. Бяла.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.