На 04 и 05 декември 2014 г. в гр. Варна, Информационно направление „Безопасност и здраве при работа“ на Централно информационно бюро „Достоен труд“ ще проведе мобилна приемна по безопасност и здраве при работа на тема „Актуални промени в нормативната уредба по безопасност и здраве при работа през 2014 г.“.
Експерти на КТ „Подкрепа“ ще запознаят интересуващите се участници с промените, настъпили в нормативната уредба по БЗР през 2014 г. и ще отговорят на въпроси, интересуващи бенефициентите: възможностите според българското законодателство за подобряване условията на труд чрез колективното трудово договаряне, съобразено със спецификата на работещите в лечебните заведения на територията на община Варна; възможностите на българското законодателство за подобряване условията на труд чрез лостовете на преговорите за сключване на КТД; законовите възможности и изисквания при организирането на диалога между участниците в процесите за безопасност и здраве при работа; подобряване на системата за управление на безопасността и здравето при работа; разпространяване на добри практики и споделяне на синдикален опит, свързани с риска на работното място и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и др.
Участници в мероприятието са работещи в системата на здравеопазването в региона.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.